60 let Studia Šrámkova domu

Datum: stálá výstava - Čas: v době otevření divadla - Místo: Městské divadlo

Dne 6. října 2022 uplyne 60 let od vzniku fenoménu, který se v sou­časnosti na­zývá Studio Šrámko­va domu v Sobotce. Retro­spektivní výstava pojme­novává výcho­diska pro vznik Studia a věnuje se zásadním okamžikům jeho existence. Vzpo­mene na úspěšná poetická pásma, díky nimž měl soubor po dlouhá léta v názvu „Reci­tační“, dále na insce­nování lido­vých her, které natáčela i Česko­sloven­ská tele­vize. Vedle těchto žánrů jsou re­flek­tována období práce s dramatem a experi­mento­vání na základě vztahu pohybu a slova. Výstava neza­po­míná na činnost Přípravky Reci­tačního studia Šrámkova domu. Závěrečná část se věnuje sou­časnosti souboru.

Výstavu připra­vila Lada Blažejová. Technická spolupráce a sazba Josef Blažej.

Výstava vznikla v rámci 66. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka.

Výstava je přístupná v době otevření Městského divadla. V případě zájmu mimo tuto dobu kontaktuj­te pra­covnice Městského infor­mačního centra.