Archív zápisů z jedná­ní Příprav­ného výboru Šrámko­vy So­botky

Pří­pravný výbor je po­radní orgán MKS zří­zený podle Sta­tutu festi­valu. Kromě ji­ných činností na­vrhuje drama­turgické vy­mezení festi­valu a jeho dlouho­dobou stra­tegii. Vý­bor při­jímá usne­sení a zveřej­ňuje zá­pisy ze svých ne­ve­řejných za­se­dání.

Zápisy ze zasedání: