Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje každý rok dotační program „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.“
Do tohoto programu se mohou přihlásit vlastníci kulturních památek na území vyhlášených městských památkových rezervací (dále jen MPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) po celé České republice. Město Sobotka má vyhlášenou MPZ, ve které se celkem nachází 45 kulturních památek.
 
Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. (Dle dosavadních zkušeností se jedná především o opravy fasády, opravy nebo výměnu střešní krytiny včetně konstrukcí krovu, repasi a výměnu oken a dveří)

Vlastníci kulturních památek na území MPZ Sobotka zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, kteří by se chtěli do Programu regenerace přihlásit mají možnost prostřednictvím Městského úřadu Sobotka zažádat o dotaci.
Pro zařazení do Programu regenerace je třeba vyplnit str. 5 tzv. „Anketního dotazníku“, včetně barevných fotografií současného stavu kulturní památky a jejich částí, na kterých mají být provedeny stavební práce, i s doložením propočtu nákladů. Pro stavební práce, které mají být provedeny musí být vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče.
Vyplněnou stranu 5 Anketního dotazníku i s přílohami doručte na adresu Městského úřadu Sobotka osobně nebo poštou.

Dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace z roku 2011 a dle Opatření jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury ČR z roku 2013 jsou stanoveny závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky takto: 
          prostředky vlastníka (FO, PO, církve) min. 40%
          rozpočet města min. 10%
          prostředky z programu max. 50%
Spolupodíly se zaokrouhlují na koruny nahoru. Podíl Ministerstva kultury se uvídí v celých tisích. Minimální výše příspěvku je pro program doporučena ve výši 50 000,- Kč.


Samotné zařazení kulturních památek do Programu regenerace v první fázi, tedy odeslání Anketních dotazníků, není zárukou získání samotné dotace ani určení její výše. O rozdělení příspěvků jednotlivým žadatelům rozhoduje Pracovní skupina programu regenerace MPZ Sobotka podle rozdělení státní finanční podpory Ministerstvem kultury. Výše kvóty státní finanční podpory v Programu bývá specifikována ročním Rozpisem státní finanční podpory, který je zpravidla odesílán Ministerstvem kultury na přelomu ledna a února v roce poskytnutí podpory. Po určení výše podpory Pracovní skupinou Programu regenerace MPZ následuje druhá fáze a to doložení dalších potřebných dokladů na výzvu Města Sobotky dle Souhrnného přehledu MK.


Na rok 2021 mohou zájemci žádat prostřednictvím MěÚ Sobotka do 27.10.2020 do 15:00h (tj. str. 5 Anketního dotazníku + foto + rozpočet + závazné stanovisko)

Anketní dotazník str. 5 (.pdf)


Bližší informace obdržíte na:
Městském úřadě Sobotka, kontaktní osoba Monika Rejmanová, DiS. tel: 493 544 384 nebo na e-mailu: rejmanova@mesto-sobotka.cz
Stránkách Ministerstva kultury ČR
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Kalendář akcí
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
MARTIN BOUDA, LITOGRAFIE
Datum: 23.8. - 31.10. 2020
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek v Sobotce
více zde
Šolcův statek v Sobotce - Galerie Karla Samšiňáka Vás zve na vernisáž Martina Boudy - Litografie, která se uskuteční dne 23. srpna od 14 hodin. Výstava potrvá do 31.října 2020
LIDOVÁ KULTURA ČESKÉHO RÁJE A SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH - ODLOŽENO!!
Datum: od 18.9.2020 do 13.11.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v sále Spořitelny v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.