Radnice informuje - leden 2018

03.01.2018


Rozpočet města na rok 2018

Na úřední desce i na webových stránkách www.sobotka.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta je zveřejněn schválený rozpočet města na rok 2018. Příjmy činí 45 076 000 Kč, výdaje 62 161 000 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let) činí 17 085 000 Kč. Mimo rozpočtu je na stejném místě zveřejněn i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022. Oba dokumenty byly schváleny na zasedání zastupitelstva dne 14.12. 2017. Rozpočet mimo povinných výdajů odráží i opravy majetku a investice. Mezi ty povinné výdaje patří např. svoz komunálního odpadu, úklid a údržba komunikací a chodníků, péče o zeleň, příspěvky na chod základní a mateřské školy, zajištění chodu městského úřadu, platby daní, dodávky vody, odvádění a čištění odpadních vod, fungování veřejného osvětlení, atd.

Investice a opravy v roce 2018
Investice a opravy majetku města, se kterými se počítá v příštím roce lze pro přehlednost rozdělit do několika skupin:

1. Sportovní areál
Druhá etapa rekonstrukce sportovního areálu, která obsahuje jarní rekonstrukci tenisových kurtů, výstavbu beachvolejbalového hřiště a v závislosti na úspěšnosti získání dotace i výstavbu hřiště na workout (venkovní posilovna). Na podzim 2018 by se začalo s rekonstrukcí budovy šaten, ubytovny a tribuny tak, aby ideálně na jaře 2019 byl objekt opět k dispozici Sportovnímu klubu Sobotka. Na tuto etapu je v návrhu rozpočtu vyčleněno 3,2 mil. Kč s tím, že dofinancování rekonstrukce budovy šaten by bylo záležitostí rozpočtu na rok 2019.

2. Památky
Do této skupiny můžeme zahrnout právě se rozbíhající stavební úpravy v domě čp. 5 na náměstí (stará radnice) které obsahují rekonstrukci přízemního nebytového prostoru na prodejnu/provozovnu a především rekonstrukci celého 1. patra staré radnice. Zde vzniknou 3 nebytové prostory k pronájmu - kanceláře. Ale dispozičně bude celé patro připraveno na to, že jednoduchými úpravami lze z kanceláří udělat malometrážní byty. Součástí rekonstrukce jsou rozsáhlé vnitřní stavební úpravy, nové rozvody vody, odpadu, elektřiny, nové vytápění a úprava povrchů. Okna byla vyměněna v průběhu října 2017 za cenu 480 000 Kč. Celkové náklady na zmíněné stavební úpravy budou 6 340 000 Kč. Mimo to, že tak bude další nemovitost města kompletně opravena, začne dům, který je v prvním patře dlouhá léta prázdný, opět žít.
Další připravovanou akcí je pokračování v opravách sousedního domu čp. 6, resp. jeho západní a jižní fasády v Boleslavské ulici. Na tuto akci bychom rádi využili příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, který každoročně vypisuje Ministerstvo kultury. Očekávaná částka kolem 1 mil. Kč by opravě za cca 3 mil. Kč výrazně pomohla.
Poslední významnější investicí této skupiny by byla výměna střešní krytiny na myslivně pod Humprechtem. Tato kulturní památka byla dlouhá léta ve špatném technickém stavu. V letošním roce došlo ke statickému zajištění celé budovy a opravě prasklých kleneb, v příštím roce se počítá s novou střechou, která by po dohodě s památkáři byla z břidlice. Celková cena za opravu se bude pohybovat kolem 1,3 mil. Kč

3. Rekonstrukce místních komunikací
V této skupině se počítá s opravou pěší cesty v ulici Pod Uličkou, která se nachází v městské památkové zóně a spojuje Malé náměstí, ulici Šafranice a Zahradní ulici. Stavební úpravy v sobě zahrnují rozebrání stávajícího povrchu, nový povrch ze žulových kostek o rozměru 10x10 cm a nové veřejné osvětlení. Cena bude cca 800 tis. Kč. Dále se počítá s opravou místní komunikace v Čálovicích (jde o vnitřní cestu od palírny Pažoutových směrem ke statku pana Šolce a zpět na krajskou komunikaci + odbočka směrem k domu Junkových), s dokončením chodníků v Zahradní ulici směrem k Tyršově a Spyšovské a s dílčími opravami cest v Sobotce i místních částech. V neposlední řadě dojde i na delší dobu odkládanou akci, kterou je vytvoření kultivované zpevněné plochy mezi jednotlivými budovami Domu s pečovatelskou službou.

4. Výstavba kanalizace
Ideálně příští rok na podzim by měla být zahájena další etapa kanalizace, tentokrát se bude jednat o dokončení v Boleslavské ulici od křižovatky s Jeřábkovou směrem na náměstí vč. boční větve přes parkoviště, která odkanalizuje celou jižní stranu náměstí. Zároveň bude položena i dešťová kanalizace, vč. nových vpustí , která je nutná pro budoucí odvodnění plochy náměstí. Tato akce která bude hrazena z části VOS a.s. Jičín (hlavní splašková kanalizace) a z části městem (veřejné části přípojek a dešťová kanalizace) bude nutným základem pro komplexní rekonstrukci povrchů v tomto úseku (podrobněji „Radnice informuje-říjen 2017“).

5. Nákup nového hasičského auta
Jednotka požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, která ve městě funguje, je zařazena do krajského Integrovaného záchranného systému. Hasiči jednotky procházejí výcvikem a školeními, jejich nasazení je nejčastěji u požárů a vzhledem k blízkosti vytížené silnice I/16 i u dopravních nehod. Stávající velkokapacitní cisterna je model Tatra T138 z roku 1965, která je pro efektivní zásah již nezpůsobilá. Proto město v rámci vyhlášení dotační výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu zažádalo prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří o dotaci na pořízení nové velkokapacitní hasičské cisterny. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo jehož cena se pohybuje kolem 8 mil. Kč, lze o jeho pořízení aktuálně uvažovat jen pokud bude dotace, jejíž výše je velice výhodných 95%, získána.

6. Příprava projektové dokumentace
Nutnou podmínkou oprav a investic v dalších letech je pořízení kompletní projektové dokumentace s rozpočtem na každou akci. Proto je v návrhu rozpočtu pamatováno i na pořízení projektu pro opravu fasády městského úřadu, projektu na výstavbu parkoviště naproti poště a opravu chodníku v Jičínské ulici, projektu na stavební úpravy bytů v čp. 6, nebo na projekt vodovodu do Lavic a části Zajakur. Zadány jsou již projekty na opravu chodníků v Boleslavské ulici a parkoviště pod divadlem, na opravu Tyršovy ulice a na vodovod do Kdanic. Samostatnou kapitolou je pak nastartování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí Míru.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty i drobnější věci typu oprava hřbitovních bran a zdi nebo úprava plochy na tříděný odpad ve Spyšovské ulici. Pamatováno je i na výdaje v souvislosti s oslavami 520. výročí povýšení Sobotky na město a oslavami 100. výročí založení Československa.

O detailech jednotlivých akcí budeme informovat na webových stránkách města a ve zpravodaji.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta


no image