.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje každý rok dotační program „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.“
Do tohoto programu se mohou přihlásit vlastníci kulturních památek na území vyhlášených městských památkových rezervací (dále jen MPR) a městských památkových zón (dále jen MPZ) po celé České republice. Město Sobotka má vyhlášenou MPZ, ve které se celkem nachází 45 kulturních památek.
 
Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. (Dle dosavadních zkušeností se jedná především o opravy fasády, opravy nebo výměnu střešní krytiny včetně konstrukcí krovu, repasi a výměnu oken a dveří)

Vlastníci kulturních památek na území MPZ Sobotka zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, kteří by se chtěli do Programu regenerace přihlásit mají možnost prostřednictvím Městského úřadu Sobotka zažádat o dotaci.
Pro zařazení do Programu regenerace je třeba vyplnit str. 5 tzv. „Anketního dotazníku“, včetně fotografií současného stavu kulturní památky a jejich částí, na kterých mají být provedeny stavební práce, i s doložením propočtu nákladů. Pro stavební práce, které mají být provedeny musí být vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče.
Vyplněnou stranu 5 Anketního dotazníku i s přílohami doručte na adresu Městského úřadu Sobotka osobně nebo poštou.

Dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace z roku 2023 jsou stanoveny závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky takto: 
          prostředky vlastníka (FO, PO, církve) min. 40%
          rozpočet města min. 10%
          prostředky z programu max. 50%

Samotné zařazení kulturních památek do Programu regenerace v první fázi, tedy odeslání Anketních dotazníků, není zárukou získání samotné dotace ani určení její výše. O rozdělení příspěvků jednotlivým žadatelům rozhoduje Pracovní skupina programu regenerace MPZ Sobotka podle rozdělení státní finanční podpory Ministerstvem kultury. Výše kvóty státní finanční podpory v Programu bývá specifikována ročním Rozpisem státní finanční podpory, který je zpravidla odesílán Ministerstvem kultury na přelomu ledna a února v roce poskytnutí podpory. Po určení výše podpory Pracovní skupinou Programu regenerace MPZ následuje druhá fáze a to doložení dalších potřebných dokladů na výzvu Města Sobotky dle Souhrnného přehledu MK.


Na rok 2024 mohou zájemci žádat prostřednictvím MěÚ Sobotka do 27.10.2023 do 11:00h (tj. str. 5 Anketního dotazníku + foto + rozpočet + závazné stanovisko)

Anketní dotazník str. 5 (.pdf)

Aktuální výzva na rok 2023 je zveřejněna na úřední desce MěÚ Sobotka


Bližší informace obdržíte na:
Městském úřadě Sobotka, kontaktní osoba Monika Rejmanová, DiS. tel: 493 544 384 nebo na e-mailu: rejmanova@mesto-sobotka.cz
Stránkách Ministerstva kultury ČR
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-cs-282