Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
Tomáš Hřivnáč grafika
Datum: 1.5.2018 do 30.6.2018
Čas: vernisáž 14:00
Místo: Šolcův stetek-Galerie Karla Samšiňáka
více zde
Šolcův statek v Sobotce - Galerie Karla Samšiňáka vás zve na výstavu grafik Tomáše Hřivnáče. Vernisáž proběhne dne 1.5.2018 ve 14:00 hod. Na flašinet zahraje František Jiří Horák.
Podmolová, Podmol - keramika
Datum: 1.5.2018 - 30.6.2018
Čas: vernisáž 14:00
Místo: Šolcův statek - Lapidárium
více zde
Šolcův statek Vás zve do Lapidária na výstavu Barbory a Jaroslava Podmolových. Vernisáž proběhne dne 1.5.2018 ve 14:00 hod. Úvodní slovo pronese Jan Samšiňák a k poslechu Vám zahrají pan Josef Žemlička (saxofon) a Bohuslav Lédl (klavír).
Maroko - nově 24.5.2018
Datum: 24.5.2018
Čas: 18:00
Místo: Muzeum Fráni Šrámka
více zde
Myslíte si, že cestování je drahé a nedostupné? Pak přijďte na besedu Bc. Jakuba Šepse, kde odpovědi na Vaše otázky dostanete. Zjistíte, že cestovat lze velmi levně a přitom pohodlně. Závěrem bude čas na malou cestovatelskou poradnu. Vstupné dobrovolné.
Ptáci skalních měst Českého ráje - výstava
Datum: 11.5.2018
Místo: Knihovna Fráni Šrámka
více zde
Městské kulturní středisko a Knihovna Fráni Šrámka Vás zve na výstavu fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka a Karla Broulíka. Výstava bude otevřena do konce června 2018 vždy ve výpůjční době knihovny.
23.02.2018

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín bude v době od 15.3.2018 do 31.3.2019 provádět revizi katastru nemovistostí v k.ú. Lavice, Kdanice a Staňkova Lhota.

Vlastníci nemovitostí v těchto katastrálních územích a jiní opravánění dle ust. §37 odst. 1 katastrálního zákona jsou zejména povinni:
a) zúčastnit se na výzku katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Jičín vždy v pracovních dnech od 7:30 do 13:00h nebo na tel: 493547316. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou podle zákona o zeměměřičství oprávnění po oznámení vstupovat a vjížďět v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo opravněného uživatele. Oprávnění ke vstupu prokazují služebním průkazem.

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože tím napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlejšímu vyřízení zjištěných nesouladů.

Jak se revize provádí: Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou a následně pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav. Případné zjištěné nesoulady projednávají s přílušnými orgány veřejné moci a zjišťují možné způsoby jejich odstranění. Násleně se snaží zástupci katastrálního úřadu seznamit vlastníky se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich odstranění.

Změny nevyžadující doložení listiny, jako např. změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední.
V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovistosí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodntých okolností podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly.