Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
Modrá krev Sobotecka
Datum: Od 22.9.2017 do 18.5.2018
Čas: 18:00
Místo: Sál spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce ve spolupráci s historikem Karolem Bílkem Vás zvou na cyklus vlastivědných přednášek a besed věnovaných působení šlechtických rodů na Sobotecku. Patronem celého cyklu je senátor Ing. Tomáš Czernin, patrony jednotlivých večerů se stanou přední čeští historici a potomci starých šlechtických rodů. Všemi večery Vás bude provázet prom. historik Karol Bílek. Vstupné dobrovolné.
Březen - měsíc čtenářů
Datum: 3.3. - 27.3.2018
Místo: Knihovna Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka Vás zve na pořady uspořádané v rámci měsíce čtenářů. Více na plakátu. Po celý měsíc březen a duben bude v Galerii na schodech  přístupná  výstava  Život a doba spisovatele karla Čapka.
Život a doba spisovatele Karla Čapka
Datum: 6.3.2018 do 27.4.2018
Čas: v otevíracích hodinách knihovny
Místo: Galerie Na schodech při MK Fráni Šrámka
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce vás zve na výstavu, kterou zapůjčil Památník Karla Čapka. Výstava bude přístupná vždy v otevíracích hodinách knihovny.
125. výročí otevření sobotecké školy
Datum: 28.3.2018
Čas: 15:00
Místo: Základní škola Sobotka
více zde
ZŠ Sobotka Vás v den narození J.A.Komenského zve na oslavu 125. výročí otevření školy. Budete mít možnost se podívat na historické učebnice a pomůcky a zároveň vidět i moderní učebnicové pomůcky. Zajímavá bude také výstava fotografií školy. Vedení školy, pedagogové i  děti se těší na vaši návštěvu.
23.02.2018

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín bude v době od 15.3.2018 do 31.3.2019 provádět revizi katastru nemovistostí v k.ú. Lavice, Kdanice a Staňkova Lhota.

Vlastníci nemovitostí v těchto katastrálních územích a jiní opravánění dle ust. §37 odst. 1 katastrálního zákona jsou zejména povinni:
a) zúčastnit se na výzku katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Jičín vždy v pracovních dnech od 7:30 do 13:00h nebo na tel: 493547316. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou podle zákona o zeměměřičství oprávnění po oznámení vstupovat a vjížďět v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo opravněného uživatele. Oprávnění ke vstupu prokazují služebním průkazem.

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože tím napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlejšímu vyřízení zjištěných nesouladů.

Jak se revize provádí: Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou a následně pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav. Případné zjištěné nesoulady projednávají s přílušnými orgány veřejné moci a zjišťují možné způsoby jejich odstranění. Násleně se snaží zástupci katastrálního úřadu seznamit vlastníky se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich odstranění.

Změny nevyžadující doložení listiny, jako např. změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední.
V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovistosí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodntých okolností podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly.