Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
Podmolová, Podmol - keramika
Datum: 1.5.2018 - 31.10.2018
Místo: Šolcův statek - Lapidárium
více zde
Šolcův statek Vás zve do Lapidária na výstavu Barbory a Jaroslava Podmolových.
Prodejní výstava patchworku
Datum: od 3.6.2018
Čas: otevírací doba prohlídek zámku
Místo: Zámek Humprecht
více zde
Klub Patchwork Semily a okolí Vás zve na prodejní výstavu patchworku, která bude na zámku Humprecht probíhat celou letní sezónu. Vernisáž výstavy bude v neděli 3.6.2018 od 15:00.
Vzpomínka na Zámek devatera pohádek
Datum: květen - říjen
Čas: návštěvní doba prohlídek zámku
Místo: Zámek Humprecht
více zde
Město Sobotka, MŠ Sobotka, MŠ Libošovice, Obec Libošovice Libošovice a Knihovna A. Bocha v Libošovicích si Vás dovilují pozvat na výstavu v zámku Humprecht.
KURZY ANGLIČTINY
Datum: od 19. 9. 2018
Místo: Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce
více zde
Městská knihovna Fráni Šrámka pořádá kurzy angličtiny.
Středa 16:00 - 17:30 hod. Angličtina pro úplné začátečníky 1 800 Kč / 10 lekcí
Středa 18:00 - 19:00 hod. Angličitna pro mírně pokročilé 1 200 Kč / 10 lekcí
Zápis, domluva o obsahu kurzu a o platbách na úvodní hodině zdrama dne 19. 9. 2018. Informace v knihovně u knihovnice Magdalény Šrůtové, tel.: 493 571 110, případně u lektorky Jany Navrátilové tel.: 604 463 743, email: anglictina.jana@gmail.com
23.02.2018

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín bude v době od 15.3.2018 do 31.3.2019 provádět revizi katastru nemovistostí v k.ú. Lavice, Kdanice a Staňkova Lhota.

Vlastníci nemovitostí v těchto katastrálních územích a jiní opravánění dle ust. §37 odst. 1 katastrálního zákona jsou zejména povinni:
a) zúčastnit se na výzku katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Jičín vždy v pracovních dnech od 7:30 do 13:00h nebo na tel: 493547316. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci jsou podle zákona o zeměměřičství oprávnění po oznámení vstupovat a vjížďět v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo opravněného uživatele. Oprávnění ke vstupu prokazují služebním průkazem.

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize účastnit, protože tím napomůže k lepšímu vysvětlení a rychlejšímu vyřízení zjištěných nesouladů.

Jak se revize provádí: Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou a následně pochůzkou v terénu zjišťují skutečný stav. Případné zjištěné nesoulady projednávají s přílušnými orgány veřejné moci a zjišťují možné způsoby jejich odstranění. Násleně se snaží zástupci katastrálního úřadu seznamit vlastníky se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi způsoby jejich odstranění.

Změny nevyžadující doložení listiny, jako např. změny druhu pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední.
V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovistosí. Vlastník nemovitosti je tedy povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodntých okolností podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly.