Šrámkova Sobotka, z. s.

sídlo spolku: Na Benešově 247, 507 43 Sobotka
IČO: 60117109

Spolek Šrámkova Sobotka udržuje a roz­víjí odkaz Fr. Šrámka a dalších osob­ností re­gionu. Těží z kraje a jeho propo­je­nosti ve všech složkách od náro­do­pisu, přes lite­ra­turu, hudbu, zpěv až k výtvar­né­mu umění. Jednou z hlavních spol­kových činností je spolu­podíl na organi­zo­vání každo­ročního festi­valu mateřšti­ny Šrám­kova So­botka. Další činnosti spolku vy­me­zují veřej­ně do­stupné sta­novy.