ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  • Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci


Od 1.1.2024 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 4/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
OZV č. 4/2023, o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města Sobotka (včetně částí Čálovice, Kdanice. Lavice, Spyšova, Staňkova Lhota, Stéblovice, Trní, Zajakury)

Poplatníkem poplatku je:
• fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště
• vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba
Plátcem poplatku je:
• společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo
• vlastník nemovité věci v ostatních případech
Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost:
Plátce poplatku je povinen podat ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. V ohlášení uvede veškeré povinné údaje.
Ohlášení provede vyplněním a podepsáním příslušného formuláře, který odevzdá na Městském úřadě, úsek životního prostředí, zašle do datové schránky (ID schránky p2wbqb6) nebo na email: soutova@mesto-sobotka.cz.
Ohlášení plátce poplatku (pdf)
Ohlášení plátce poplatku (doc)
Plná moc (pdf)
Plná moc (doc)
Jak velkou sběrnou nádobu (popelnici) zvolit?
Při volbě velikosti sběrné nádoby je nutné splnit podmínku minimálního dílčího základu 50 litrů na 1 osobu na 1 měsíc. To znamená, že každá nemovitost musí mít objednanou kapacitu popelnice minimálně 50 l na 1 osobu na 1 měsíc.
Objednat je možné popelnice o velikostí 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l.
Kontejnery jsou dostupné ve velikostech 660 l a 1100 l.
Frekvenci svozů lze zvolit týdenní (52 svozů/rok), čtrnáctidenní (26 svozů), kombinovaný svoz (39 svozů), letní svoz (26 svozů), zimní svoz (26 svozů).
Pytle na komunální odpad jsou dostupné ve velikostech 60 l za 42 Kč, 120 l za 84 Kč.
Příklad:
4 členná rodina x min. základ 50 l x 12 měsíců = min. roční kapacita : frekvence svozu = popelnice
4 x 50 x 12 = 2 400 : 52 = 46 ≤ popelnice 60 l
Čtyřčlenná rodina může mít (pokud fakticky dostačuje) při týdenním svozu popelnici o objemu 60 l.

Cena poplatku:
Sazba poplatku činí 0,70 Kč za litr.
Výpočet ročního poplatku za odpad:
objem nádoby * počet vývozů * cena za litr = roční částka poplatku za odpad
Příklad:
Nádoba vel. 120 l, týdenní vývoz = 52 týdnů v roce
120 * 52 * 0,7 = 4368 Kč

Pro orientaci přikládáme ceník poplatku za komunální odpad:
Výše poplatku za svoz směsného komunálního odpadu za rok
Splatnost poplatku:
Poplatek uhraďte nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.
Poplatek můžete uhradit na Městském úřadě, úsek životního prostředí, na pokladně MěÚ nebo převodem na bankovní účet č. : 19-3821541/0100.
Při bankovním převodu uvádějte Váš variabilní symbol.
Časté dotazy:
- Co dělat, když potřebuji vyměnit poškozenou – shořelou popelnici?
O výměnu popelnice žádejte na MěÚ Sobotka, úsek životního prostředí nebo soutova@mesto-sobotka.cz. pomocí vyplněné Žádosti o změnu,
- Co dělat při odcizení popelnice?
Odcizení nahlásit na Polici ČR. Vyplnit Žádost o změnu, k vyplněné žádosti přiložit protokol od Policie ČR a předat na MěÚ Sobotka, úsek životního prostředí nebo na soutova@mesto-sobotka.cz.
- Co dělat, když mi zvolená velikost nádoby nevyhovuje?
V odůvodněných případech, pokud je splněno pravidlo 50 l/osoba/ měsíc není problém velikost popelnice změnit. Je nutné vyplnit žádost plátce poplatku o změnu a předat na MěÚ Sobotka, úsek životního prostředí nebo na soutova@mesto-sobotka.cz.

Žádost plátce poplatku o změnu velikosti nádoby, změnu frekvence vývozu, přidělení nové nádoby za poškozenou (shořelou, odcizenou) nebo zrušení popelnice (pdf)     
Žádost plátce poplatku o změnu velikosti nádoby, změnu frekvence vývozu,přidělení nové nádoby za poškozenou (shořelou, odcizenou) nebozrušení popelnice (doc)

  • Obecní systém odpadového hospodářství

Od 1.1.2022 vešla v platnost obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Jsme povinni třídit:
• papír – modré kontejnery, sběrný dvůr
• plasty včetně PET lahví – žluté pytle, žluté kontejnery, sběrný dvůr
• nápojový karton – oranžové pytle, sběrný dvůr
• sklo – bílé a zelené zvonové kontejnery, sběrný dvůr
• kovy – šedé pytle, sběrný dvůr
• nebezpečné odpady – červené kontejnery, sběrný dvůr
• objemný odpad – sběrný dvůr
• jedlé oleje a tuky – sběrný dvůr
• biologický odpad – hnědé popelnice, sběrný dvůr
• použitý textil, oděvy, obuv – bílé kontejnery, sběrný dvůr

Vše ostatní patří do nádoby na směsný komunální odpad.

- Kde dostanu pytle na tříděný odpad?
Pytle na plasty, nápojový karton a kovy jsou ZDARMA k vyzvednutí na MěÚ, úsek životního prostředí nebo ve sběrném dvoře.
- Kam mám pytle odložit?
Naplněné a řádně zavázané pytle je možné odložit na veřejných stanovištích kontejnerů v Sobotce nebo ve sběrném dvoře.

Seznam kontejnerových stanovišť
Informační leták obecního systému odpadového hospodářství - tříděný odpad 

Výsledky odpadového hospodářství města Sobotky

  • Sběrný dvůr Sobotka

Adresa: Březenská 244, 507 43 Sobotka 
Telefon: 605 399 896 
E-mail:  ts-sd@sobotka.cz
Provozovatel a vlastník:
Město Sobotka, Boleslavská 440, 50743 Sobotka
Odpovědná osoba:
Pavlína Šoutová, Městský úřad – úsek životního prostředí, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel. 493 544 383, e-mail: soutova@mesto-sobotka.cz
Obsluha sběrného dvora: 
Renata Vašáková - tel. 605 399 896

Provozní doba
úterý 8:00 - 12:00 12:45 - 16:00
pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 16:00
sobota 8:00 - 12:00

Odevzdání odpadu je prováděno na základě kontroly občanského průkazu (kontrola trvalého bydliště). Občané Sobotky a podílejících se obcí (Libošovice, Libuň, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Újezd pod Troskami) a vlastníci nemovitostí, kde vzniká komunální odpad odevzdávají odpady BEZ POPLATKU ZDARMA kromě stavebního odpadu.

Odpady z podnikatelské činnosti sběrný dvůr nepřijímá.
Odpady vyváží a likviduje firma z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen.
Elektroodpad vyváží a likvidují firmy Asekol a.s. a Elektrowin a.s.
Ukládání odpadu kdekoli na veřejném prostranství mimo sběrný dvůr považováno za založení černé skládky a pokutováno až do výše 50 000 Kč.