RADNICE INFORMUJE - ÚNOR 2019

28.02.2019


Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání v roce 2018 schválilo mimojiné rozpočet města na rok 2019 ve výši 61 730 000 Kč na straně příjmů a 80 360 000 Kč na straně výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let) tedy činí 18 630 000 Kč.
Takto sestavený rozpočet obsahuje řadu investic a oprav městského majetku, se kterými vás nyní chceme seznámit.

Poměrně komplikovaná oprava interiérů staré radnice na náměstí (čp.5) pokračuje i v těchto dnech - poté co byly vyměněny shnilé nosné stropní trámy, pokračuje se v instalaci topení, vody a odpadů a elektroinstalaci. V průběhu března se do přízemních prostor přestěhuje vinotéka pana Davida Samka a do konce května by měly být odevzdány i prostory v 1. patře, kde vznikne kancelář a dva byty. Opraven bude i vstup do budovy včetně dveří a chodby. Souběžně se v jarních měsících bude rekonstruovat střešní krytina - stávající hliníkové profily budou vyměněny za pálenou tašku a celkově opravená budova staré radnice se tak stane důstojnou dominantou náměstí. Celkové náklady na zmíněné dokončení oprav se budou pohybovat kolem 6,5 mil. Kč.

Práce pokračují i na rekonstrukci sportovního areálu - zimní přestávka sice zastavila na podzim započatou opravu tenisových kurtů, ale naopak umožnila zahájení rekonstrukci interiéru budovy šaten a zázemí stadionu. Po dohodě s vedením SK Sobotka bude během jara opravena min.polovina interiéru a v letní přestávce budou odstarněny staré tribuny a postaveny nové. V průběhu následující zimy by pak byla dokončena i druhá polovina interiéru budovy. Fungování SK Sobotka by tak nemělo být vážněji narušeno. Pro letošní rok je v rozpočtu na stadion vyhrazeno cca 5 mil. Kč.

Na přelomu února a března se začne s budováním vodovodu do Kdanic. Na akci v hodnotě 5,3 mil. Kč dostalo město dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 2,4 mil. Kč. Během jara bude tedy další místní část města napojena na vodovod.

V průběhu léta a podzimu čekají město dvě velké stavební akce - jedna bude čistě v režii města a bude jí dlouho odkládaná oprava povrchů kolem Domu s pečovatelskou službou. Od závěrečné kolaudace v roce 2009 je prostor kolem budov neutěšený a v provizorním stavu. Nyní konečně dojde k úpravě terénu, vydláždění příjezdových a přístupových cest, vytvoření parkovacích míst, úpravě zeleně, instalaci veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře (laviček a košů). Celkové náklady se vyšplhají na cca 4 mil. Kč.

Druhá stavební akce je společnou akci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín a města Sobotky. Na sklonku letních prázdnin se začne s budováním splaškové a dešťové kanalizace v Boleslavské ulici od parkoviště pod divadlem směrem na náměstí, kde se skončí před obchodem u Baudysů zhruba na úrovni kašny. Jedná se o naprosto klíčový úsek, který odkanalizuje celou jižní a západní část náměstí a úsek Boleslavské zvaný Na sále, ale především přivede na náměstí dešťovou kanalizaci a umožní odvézt dešťové vody z celé plochy (nyní je na náměstí pouze jedna jediná dešťová vpusť). To vytvoří nezbytný základ pro chystanou celkovou rekonstrukci náměstí. Předpokládaná cena všech zmíněných prací se bude pohybovat kolem 6 mil. Kč. Této stavbě bude ještě na jaře předcházet výměna vodovodu za částečného omezení dopravního provozu, ale podzimní stavba bude bohužel znamenat kompletní dopravní uzavírku zmíněného úseku a vyžádá si tak po dobu cca 2 měsíců náhradní objízdnou trasu v úseku Zahradní - Spyšovská. Na tuto akci naváže na jaře 2020 oprava chodníků a vozovky - tedy nové dlážděné chodníky v úseku "Na sále" až k bývalému rohovému řeznictví. Protější strana úzkého chodníku s plochou parkoviště pod divadlem, uličkou a schody ke kostelu bude rovněž nově vydlážděna. Nový asfaltový povrach dotane i zničený úsek Boleslavské ulice.

K dalším opravám už jen stručně, budeme s k nim vracet v průběhu roku podrobněji:
Opravy na domě čp. 6 - jde obývalý Maštálkův dům v Boleslavské ul., kde se bude pokračovat v obnově fasády i v přípravě na rekonstrukci interiérů.
Výměna čistírny odpadních vod na koupališti - na podzim, po sezoně dojde k výměně technologie dožilé 30 let staré ČOV, která nesplňuje přísné limity pro vypouštění odpadních vod z areálu. Celkové náklady dosáhnou na cca 1 mil. Kč. Během letních prázdnin bude postaven autobusový záliv u MŠ v Jičínské ulici, který slouží především pro školní autobusy. Pokračovat se bude v opravě komunikací v místních částech - letos především ve Spyšové, ale dostane se i na dílčí opravy ve Stéblovicích, Zajakurech, ale samozřejmě i v samotné Sobotce. Průběžne se investuje do oprav bytového fondu města, do výmeny oken a v neposlední řadě bude do konce zimy výrazně opraveno a posíleno veřejné osvětlení ve městě.

Samostatnou kapitolou je Revitalizace zámku Humprecht a start 1.etapy v tomto roce, ale vzhledem k rozpracovanosti a rozsahu akce, vás s podrobnostmi a termíny seznámíme v průběhu nejbližších měsíců. Ze stejného dotačního zdroje (tedy Integrovaného regionálního operačního programu) z jakého bude probíhat většina oprav na Humprechtu, se vloni podařilo získat dotaci ve výši 7 mil. Kč na pořízení nové hasičské cisterny pro Jednotku požární ochrany SDH Sobotka. S radostí můžeme oznámit, že nový vůz Tatra T815-7 6x6 s nástavbou CAS 30/9000/540 S3VH v hodnotě 7,75 mil. Kč je od 12.2. k dispozici soboteckým hasičům. Nákup tohoto vozidla je pro SDH Sobotka velkým mezníkem, protože jeho prostupnost v terénu a kapacita nádrže, stejně jako síla motoru jsou o několik řádů výše, než u stávající, více jak padesátileté Tatry 138, kterou se podařilo v zimě prodat.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta
no image