Radnice informuje - únor 2015

19.02.2015


Vážení spoluobčané, rádi bychom touto cestou sdělili několik základních informací o dění na radnici:

   Probíhá příprava rozpočtu jehož návrh (po pracovní schůzce zastupitelů) je zvěřejněn na úřední desce města. Tento návrh v sobě již zahrnuje upřesněný seznam předpokládaných investičních akcí a oprav a bude následně projednáván na nejbližším veřejném zastupitelstvu ve čtvrtek 19.02.2015. Z celého seznamu investic a oprav roku 2015 vybíráme ty nejpodstatnější a ty, které mají již konkrétní podobu.

Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska
   Po úspěšné realizaci zateplení a výměny oken v mateřské škole, bude v letošním roce zatepleno i zdravotní středisko. Projekt počítá se zateplením minerální vatou, výměnou oken, výměnou vchodových dveří a zateplením půdních prostor. Zateplovat se bude celá budova včetně přístavby rehabilitace a mimo snížení energetické náročnosti je záměrem města citlivě renovovat pískovcový portál vchodu včetně podezdívky a fasádě částečně navrátit její původní secesní členění. S realizací, která bude probíhat za provozu zdravotního střediska se začne v květnu a do října by mělo být vše hotovo. Do zadávacího řízení na dodavatele stavby se na konci loňského roku přihlásilo 6 firem a vítěznou nabídku podala firma EMH stavební CZ s.r.o. Praha s cenou 7 932 813 Kč vč. DPH. Renovace pískovcových prvků bude stát cca 350 000 Kč. Město Sobotka v rámci 60. výzvy Operačního programu životní prostředí získalo na akci dotaci v celkové výši 4 964 030 Kč (z toho 4 688 251 Kč z Fondu soudržnosti EU a 275 779 Kč ze Státního fondu životního prostředí). Důležitou informací je, že po zateplení by měly náklady na vytápění mateřské školy i zdravotního střediska klesnout o cca 50%.
Aktuálně ještě zadáváme projekt na výměnu střešní krytiny a souvisejících prvků, aby tak byl objekt opečován na desítky let komplexně.

Výměna oken staré budovy základní školy
   S úsporami tepelné energie souvisí i další velká investiční akce, která bude spočívat ve výměně oken staré budovy školy. Původní okna jsou téměř 50 let stará a v některých třídách jsou v tak špatném stavu, že vůbec netěsní a mnohdy najdou ani otevřít. Zadávací řízení nebylo ještě realizováno, ale předpokládaná výše investice je cca 2 mil. Kč vč. DPH a realizace by proběhla v průběhu prázdnin.

Výstavba kanalizace v ulici Na Celné
   Důvodem proč by se letos mělo přikročit k další etapě kanalizace není jen odkanalizování cca 20 nemovitostí v ulici Na Celné a následně dalších 20 v ulici U stadionu, ale především záměr Královéhradeckého kraje zrekonstruovat svoji silnici č. III/27935 ze Sobotky na Podkost. I když v tuto chvíli není znám přesný termín realizace opravy silnice, jen nutné počítat s tím, že by k tomu došlo buď letos nebo příští rok. A je jasné, že před položením nového asfaltového povrchu se musí vybudovat nová kanalizace. Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín a.s. (VOS) připravuje projektovou dokumentaci stavby pro zadávací řízení a bude rovněž hlavním investorem stavby, která by zahrnovala i výměnu vodovodního řadu.
Město se bude spolupodílet na této akci formou financování jednotlivých přípojek kanalizace v rámci veřejné části těchto přípojek. Tedy v rámci uličního prostoru. Takže přípojka bude dovedena jednotlivým uživatelům na hranici pozemku.
VOS a.s. v souvislosti s touto akcí provede rovnou i výměnu vodovodního řadu. S tím bude opět souviset rovněž i výměna přípojek, které bude ale hrazeny jednotlivými uživateli kompletně , tak jak tomu bylo i předchozích etapách rekonstrukce kanalizačního řadu. V nejbližší době bude probíhat osobní návštěva projektantů vodovodu i kanalizace za účelem sběru technických dat u jednotlivých nemovitosti (poziční a výškové údaje jednotlivých napojení, pozice měření, …) a budou podávat veškeré potřebné informace ohledně průběhu celé akce. Do informační kampaně se zapojí rovněž město, aby tak samotný průběh byl co nejhladší.
Výstavba kanalizace a vodoovdu se na základě dohody mezi městem a VOS bude realizovat v druhé polovině letošního roku v ulici Na Celné od čp. 166 na křižovatce s Turnovskou po dům čp. 269 na konci ulice, spolu s napojením do stávající kanalizace v Březenské ulici a propojkou do uličky vedoucí k ulici U Stadionu (u Sedmidubských). O podrobnostech celé akce budou obyvatelé města včas informováni, protože akce bude znamenat i určitá dopravní omezení.

Oprava fasády domu čp. 6
   Po rekonstrukci střechy v letech 2012-13 a výměně oken v roce 2014 by byl dokončen vnější plášť domu čp.6 směrem do náměstí a Boleslavské ulice tím, že by se v letošním roce přikročilo k opravě fasády. Projekt je zpracován a připravuje se položkový rozpočet. Předpokládaný rozpočet je cca 1 700 000 Kč a Ministerstvo kultury ČR na tuto akci uvolnilo z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón částku 565 000 Kč. Opravovat by se mělo v září a říjnu letošního roku.

Kamerový systém
   Další investicí, o které se v současnosti zatím jedná a která by fungovala jako určitá forma prevence proti vandalismu a drobné kriminalitě je vybudování kamerového systému, který by pokrýval především náměstí, lokalitu u školy a za sokolovnou. Výstup kamerového systému by byl umístěn na místním obvodním oddělení policie a pokud se systém osvědčí, mohly by se pokrýt další lokality jako je např. parkoviště u hřbitova či místa s kontejnery na tříděný odpad, kde často vznikají černé skládky.

Dále chcem jen zmínit projekty, které jsou ve fázi příprav a záměrů, ale zatím nemají jasně vyprofilovanou podobu. Jde především o vytvoření projektové dokumentace na výstavbu parkoviště před poštou vč. oprav chodníku od křižovatky před poštou směrem k drogerii p. Vaňkové; dále to je výměna oken v městských domech; rekonstrukce nebytových prostor v čp. 5 vedle bistra, vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci veřejných WC nebo úprava povrchů v areálu DPS v Krátké ulici.
O chystaných i probíhajících investičních akcích města, opravách a záměrech vás budeme nadále pravidelně informovat na stránkách zpravodaje i na městském webu.


Na závěr bychom Vás rádi pozvali na městský ples v Sobotce, který se bude konat 21.února a dovolíme si apelovat na všechny patrioty ohledně účasti. Bude to již několikátý pokus o obnovení této tradice. Věříme, že tentokrát to vyjde. Pojďme se alespoň přiblížit (lépe překonat) obdobné akci v blízkém „zahraničí“ (4 km směrem na jihozápad).

Lubor Jenček – starosta
Jan Janatka - místostarosta