Radnice informuje - prosinec 2021

31.12.2021

Stavební akce konce roku 2021


Výstavba tlakové kanalizační přípojky pro koupaliště
V říjnu byla zahájena realizace stavební akce, která výrazně zlepší provoz koupaliště a kempu v Sobotce. Více jak 30 let stará a poslední roky ne zcela funkční technologie čistírny odpadních vod na koupališti byla nahrazena tlakovou kanalizační přípojkou. Odpadní splaškové vody ze všech objektů koupaliště byly svedeny přes lapače tuku gravitačním potrubím do betonové revizní šachty a odtud do čerpací stanice splašků o výšce 5 m umístěné ve stávající nádrži ČOV. Do šachty budou na jaře 2022 umístěna  dvě výkonná čerpadla, která budou tlačit odpadní vody kanalizační přípojkou v délce 533 m s převýšením cca 35 m do koncové šachty veřejné kanalizace v ulici Na Celné v Sobotce. Stavební akci v hodnotě 2,4 mil. Kč  pro město na základě výběrového řízení realizuje firma ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. z Turnova.

Vodovod Lavice
Na začátku listopadu začala další vodohospodářská stavba, kterou je vybudování vodovodu do místní části Lavice. Akci v hodnotě 4,7 mil. Kč vč. DPH pro město realizuje firma Obis, spol. s r.o. z Nové Paky. Vodovod bude na jaře 2022 napojen na vodovodní přivaděč Sobotka – Kopidlno, který dokončuje VOS a.s. Jičín. V průběhu listopadu byla řízeným protlakem realizována většina hlavního řadu od přivaděče k lavickému rybníčku a v prosinci bude osazena požární nádrž o objemu 22 m3. Na jaře budou vybudovány poslední dvě větve vodovodu v obci a následně přípojky ke všem nemovitostem. Lavice se tak stanou další místní částí, do které je zaveden vodovod. Čálovice a Spyšova mají vodu již dlouhá léta, v roce 2012 byl vybudovaný vodovod na Staňkově Lhotě, v roce 2019 ve Kdanicích, v průběhu roku 2022 bude vypracovaná projektová dokumentace na vodovod do Zajakur, který bude napojen na tentýž přivaděč a v zároveň se pracuje na projektech pro zbývající místní části Stéblovice a Trní. Trní bude napojeno na vodovod končící ve Kdanicích a Stéblovice by byly napojeny na mladějovský vodovod, který končí v Rovni-Podhůře, cca 400 m o kraje Stéblovic, což je výrazně kratší vzdálenost, než vedení z Čálovic nebo Staňkovy Lhoty.

Revitalizace zámku Humprecht

Pokračující práce na zámku Humprecht se přesunuly do úrovně 1 a 2 podlaží. V hodovní síni nás po výstavbě 16 m věžového lešení čekalo na kraji listopadu jedno velmi nemilé překvapení. Při pohledu z podlahy sálu se strop jeví jako by byl zcela v pořádku a projektová dokumentace stavby proto počítala jen s dílčímu úkony na opravě (oživení) stávající povrchové malby. Při pohledu z vystavěného lešení se věc jeví ale naprosto jinak. Omítkové souvrství je „boulovitě“ prověšené a nedrží na rákosovém pletivu k bednění. Omítka je silně „pavučinově“ rozpraskaná. Nejhorší situace je v oblasti loktu zobrazené postavy … viz. fotopříloha zpravodaje. Obratem tedy vznikl restaurátorský záměr na který oddělení památkové péče vydal souhlasné stanovisko. Stihli jsme tak podat žádost o dotaci na krajský úřad Královehradeckého kraje na tyto sanační práce kde je možné získat max. 50% s nákladů. Ty jsou vyčísleny na 873 tis. Kč (celková oprava vč. malby). V každém případě tímto ale nebude v celkové bilanci nebudou navýšeny náklady, neb na některých položkách se zase daří při realizaci ušetřit. Během zimy budou práce pokračovat ve skromnějším rozsahu než tomu byl během podzimu. Zatemperují se vždy 2 místností a ty budou provedeny stavebně kompletně a postupně se bude po patře postupovat dále.

Studie nové městské knihovny
V průběhu letošního podzimu vznikla architektonická studia, která řeší adaptaci budovy bývalé hasičské zbrojnice na Malém náměstí na prostory nové městské knihovny. Stávající prostory knihovny byly vybudovány před cca 45 lety a zdaleka již nevyhovují potřebám knihovny 21. století, kdy je kladem důraz na bezbariérovost, multifunkčnost či na práci s dětmi. Budova bývalé hasičárny je roky využívána jako sklad a garáže, ale její propojení s Městským kulturním střediskem a infocentrem ve Šrámkově domě se přímo nabízí. Velmi příjemným bonusem je i sousedství zahrady Šrámkova domu, kde se roky konají nejrůznější kulturní akce, Architekt Marek Burda z Mladé Boleslavi se rozhodl využít otvory stávajících vrat do garáží jako velká prosklená okna, zároveň budovy otevřít směrem do zahrady a vnitřní dispozici rozdělit centrálním prostorem na dětskou část s vyvýšeným patrem a část pro dospělé, kde bude i naučná literatura. Prostor bude multifunkční a nabídne i místo pro konání besed či videoprojekci. Studie počítá i s venkovní krytou čítárnou a navazujícím občerstvením, oboje by bylo i vítaným zázemím pro kulturní akce na zahradě. Prostor stávající knihovny pak může po úpravách a propojení se Šrámkovým domem tvořit zajímavý prostor pro rozšířenou expozici Muzea Fráni Šrámka nebo základ možného Muzea Sobotecka. Studie knihovny tak může posloužit jako základ pro tvorbu projektové dokumentace, tak aby město bylo připraveno na možnost získat dotaci z evropských peněz (IROP 2021-2027), které budou mj. určeny i na rekonstrukci a vybavení obecních knihoven a muzeí.