Radnice informuje - prosinec 2020

30.12.2020

Radnice informuje

Vážení spoluobčané, milí Soboťáci,
s blížícím se koncem roku, který tak zásadně poznamenala epidemie nemoci covid-19, bychom vás chtěli informovat o investičních akcích a opravách na rok 2021.

Nejdříve však stručně k dokončovaným akcím:

Byty v objektu č.p. 6
Oprava objektu č.p. 6 spojená s výstavbou 5 bytů, úspěšně pokračuje. Práce uvnitř bytů jsou již hotové a pokračují práce mimo byty (společné prostory, venkovní úpravy), které budou dokončeny v prvních měsících nastávajícího roku 2021. Připomeňme jen, že celková hodnota investice je 9,9 mil. Kč. Z toho 7,3 mil Kč jsou dotační prostředky z ministerstva financí. Připomeňme si, že město započalo opravovat objekt postupnými (vždy z části dotovanými ) kroky v roce 2012/2013 (střecha), v roce 2014 to byla nová okna a v letech 2015 – 2019 fasáda. Vždy to byly akce v rozsahu cca 2,0 mil Kč s dílčí dotací od ministerstva kultury v rozsahu zpravidla kolem 30 – 40 %. Když vše půjde jak má, tak v dubnu bude vše zakončeno a budeme mít tak první spravený bytový dům na jižní frontě náměstí. Památkově velmi cenný tzv. Maštálkův byt nebylo možné do letošní akce zahrnout (nadměrná plocha z pohledu dotačního titulu), takže v něm jsou provedeny jen hrubé práce. Dokončení interiéru si tedy počká na vhodnou (dotační) příležitost, která bude schopna zadotovat například nákladné štukatérské práce na bohatě zdobeném stropu,

Stadion
Stadion je ve stavu, kdy jsou hotové veškeré vnitřní práce na objektu č.p. 532. Hotová je rovněž výstavba potřebného skladu (technika, údržba,...) na severní straně objektu.
Venkovní hlavní tribuna s fasádou objektu č.p. 532 budou tak vyhlíženým finální zakončením stavebních úprav celého objektu. Po 2 sezóny probíhaly práce uvnitř a zvenku je to stále stav jako před 50-ti lety. Rok 2020 byl také o tvorbě vedlejší tribuny s kapacitou 42 míst k sezení a střídaček na východní straně areálu. Od roku 2016 město postupně investuje do sportovního areálu spojitě celé 4 roky. V příštím roce bude ale velmi napjatý rozpočet a to spolu se snížením předpokládaných příjmů města vede k tomu, že rozpočet roku 2021 bude na prosincovém zasedání schvalován ve stavu, kdy neobsahuje žádné podstatnou částku na investice, aby chybějící tribuna a fasáda objektu zázemí č.p. 532 mohla být provedena. Při první příležitosti se pokusíme v průběhu roku potřebné peníze (nebo významnou část) doplnit, abychom tak neodkládali dokončení této významné investice. Krom výše uvedeného samozřejmě zbývají další „drobné“ potřebné věci jako je oplocení, nebo celková úprava vstupní partie s parkovací plochou.

Hlavní akcí roku 2021 bude start Revitalizace zámku Humprecht
Běží soutěž na výběr dodavatele. Město bude rozlepovat obálky s nabídkami ještě před vánočními svátky. Takto objemná soutěž sebou nese samozřejmě komplikace. Jde hlavně o opakované a postupně dávkované dotazy ze strany uchazečů, které je nutné procesně vypořádat. Tím vzniká jimi chtěné prodlužování soutěžní lhůty. V době psaní tohoto textu lze tedy předpokládat podpis s vybraným dodavatelem v průběhu ledna 2021.


Mezi další důležité investice bude patřit:

Rekonstrukce fasády Městského úřadu – 1.etapa
S ohledem na nutnost realizace opravy domu čp. 6 v termínu určeném poskytovatelem dotace (viz výše) byla rekonstrukce fasády městského úřadu v loňském roce odložena, protože čp.6 s ohledem na poskytnutou dotaci dostala přednost. V příštím roce se tedy počítá se zahájením 1. etapy stavby, v předpokládané výši 2,8 mil. Kč, na kterou by mělo město dostat příspěvek z dotačního programu regenerace městských památkových rezervací a zón ministerstva kultury. Pokud vše půjde dobře, ve 2.etapě v roce 2022 dojde k dokončení celé rekonstrukce vnějšího pláště budovy úřadu. Celková cena je rozpočtována na 5 mil. Kč.

Vodovod Lavice
Poté co město v roce 2019 investovalo do stavby vodovodu do Kdanic, je připravena realizace vodovodu do Lavic – v prosinci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a jeho výsledek bude známý na začátku ledna. Stavba, která se napojí na aktuálně budovaný vodovodní přivaděč Sobotka- Kopidlno (investor VOS a.s. Jičín) tedy může být realizována v příštím roce. Vzhledem k předpokládané částce 5,2 mil. Kč bez DPH bude město žádat o krajskou dotaci ve výši cca 50% celkových nákladů. V podobném duchu by se na zmíněný vodovodní přivaděč měly napojit i Zajakury, které by měly v stejném stupni připravenosti jako jsou nyní Lavice být zhruba za rok. Zároveň byly objednány projektové práce na zbývajících dvou chybějících vodovodech v místních částech – v Trní a Stéblovicích.

Kanalizační přípojka pro koupaliště a kemp
Více jak 30 let stará čistírna odpadních vod (ČOV) v areálu koupaliště a kempu už nefunguje a plní roli pouhého septiku. Město se rozhodovalo mezi variantami vybudování nové ČOV a vybudování přípojky tlakové kanalizace. Rozpočet ČOV se pohybuje kolem 2,8 mil. Kč a zařízení by bylo v provozu cca jen polovinu roku (během letní sezony) a po zimě by se vždy muselo uvádět do provozu, s tím, že kvalita čištění by v nárazovém provozu areálu nebyla ideální. Proto zvítězila varianta tlakové přípojky vedené z areálu lesem ke hřbitovu a odtud do kanalizace v ulici Na Celné. Rozpočet přípojky je zhruba o 1 mil. Kč nižší , než v případě ČOV, v rozpočtu je tedy připraveno 1,7 mil. Kč.

Několik dalších akcí se pohybuje každá v částkách kolem 500 000 Kč – jde o pokračování rekonstrukce domu čp. 5, opravy kůlen a dvorku v areálu domu čp. 6, úpravy a oplocení sportovního areálu, rozebrání starých komínů na střeše mateřské školy, opravy bytového fondu, nové veřejné osvětlení v ulicích Tyršova, Šafranice, Šolcova (akce vyvolaná ČEZem, který bude vedení nízkého napětí umisťovat pod zem), opravy místních komunikací, úpravy areálu technického střediska a sběrného dvora. V součtu se bude jednat o nemalou částku kolem 4 mil. Kč,

Studie rekonstrukce domu čp. 267 (rohový dům nad školou)
Město Sobotka si pořídilo uvědomělým nákupem objekt č.p. 267 vedle školy samozřejmě nikoli „na sklad“, ale proto, aby s ním nějak účelně naložilo. Od samého začátku je nejčastěji diskutován záměr zapojit tento objekt do fungování základní školy (družina, kroužky, případně byt/byty pro učitele). Posun v úvaze o účelu je v tom, že byt/byty nejsou dobrým nápadem, a to s ohledem na skutečnost, že je dotační tituly na školní prostory neumějí dotovat – jednalo by se o prostor, který tvoří zisk. Pořizujeme v tento okamžik studii za účelem hledání optimálního využití a současného posílení šancí na dotační prostředky protože cca 15 milionovou investici opravdu nepořídíme čistě z městského rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy činí 57 552 000 Kč, výdaje 78 760 000 Kč, město má úvěr ve výši 10 mil. Kč, na rok 2021 se počítá se splátkou ve výši 4 160 000 Kč a tak rozdíl mezi příjmy a výdaji vč. splátky zmíněného úvěru činí 25 368 000 Kč, které jsou kryty čerpáním zmíněného úvěru ve výši 10 mil. Kč a dofinancováním úspor z minulých let ve výši 15 368 000 Kč. Návrh rozpočtu, resp. jeho schválení bude hlavním programem zasedání zastupitelstva dne 10.12. od 18:00. Návrh rozpočtu mimo povinných výdajů odráží i opravy majetku a investice. Mezi ty povinné výdaje patří např. svoz komunálního odpadu, úklid a údržba komunikací a chodníků, péče o zeleň, příspěvky na chod základní a mateřské školy, zajištění chodu městského úřadu, technického střediska a sběrného dvora, platby daní, dodávky vody, odvádění a čištění odpadních vod, fungování veřejného osvětlení, atd. Podrobný návrh rozpočtu najdete na http://www.sobotka.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta.

Druhá ordinace praktického lékaře
MUDr. Eliška Macounová po vyřízení všech nutných formalit vč. smluv se zdravotními pojišťovnami k v rámci prvního týdne prosince otevřela v plném režimu svoji ordinaci. Velmi neutěšený stav způsobený nutnými opatřeními kolem Covid-19 a současně zvýšenou potřebou ze strany pacientů by se tak měl výrazně zlepšit.

Zubní lékař v Sobotce.
Ke konci roku 2020 končí se svoji praxí MUDr. Petr Selinger. Město Sobotka vyhlásilo záměr pronájmu ordinace novému lékaři. To je nutný krok, nicméně bylo by naivní si myslet, že dostatečný. Souběžně tedy inzerujeme na webu České stomatologické komory a současně v odborném časopisu LKS. Sehnat stomatologa je velmi těžký úkol a je nutné užít i nějaké motivační prvky. Nejlépe takové, kterými Sobotku odliší od ostatních měst v obdobné situaci.


Milí spoluobčané, přejeme Vám i Vašim blízkým klidné a šťastné Vánoce. Budou to první Vánoční svátky v „režimu covid-19“. Rozhodně tak budou komornější než jindy, ale to neznamená že méně hodnotné.
Přejeme Vám všem především pevné zdraví v této nejisté době, a ať je rok 2021 v mnoha ohledech lepší, než ten uplynulý.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta