Radnice informuje - listopad 2015

02.11.2015

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o probíhajících investicích, opravách i některých připravovaných záměrech. Na konci října byla dokončena největší investiční akce letošního roku - výměna oken, zateplení a oprava fasády zdravotního střediska. Výsledná podoba fasády odkazuje na původní secesní členění a barevnost. V příštím roce počítáme s opravou chodníku v Tyršově ul. podél střediska až k sokolovně, včetně opravy opěrné zdi a plotu zahrady. V říjnu rovněž skončila oprava fasády domu čp.6 na náměstí, který byl od začátku prázdnin pod lešením. Kvůli komplikovaným kamenickým opravám pískovcových soklů a pilířů a technologickým přestávkám při opravě omítky trvala realizace déle, než jsme předpokládali. Bohužel po skončení prací se ve vápenné omítce začaly objevovat skvrny. Po provedeném průzkumu bylo stanoveno, že dojde k dodatečné neutralizaci podkladu určenými prostředky, které odstraní vápenné výluhy. Oprava domu čp. 6 probíhá od roku 2012 a po opravě střech obou traktů domu a výměně oken, je toto vlastně 4. etapa oprav. Příští rok bychom rádi pokračovali s opravou fasády jižního traktu v Boleslavské ulici a postupnou úpravou interiéru na byty. Na začátku listopadu byla rozebrána padající zeď zahrady domu čp.6 v Boleslavské, která bude příští rok znovu vyzděna. Počítá se i s plynofikací celého domu. V průběhu září byl spuštěn kamerový systém města, který obsluhuje Obvodní oddělení Police ČR v Sobotce. Ve městě bylo v první fázi umístěno 5 kamer (na náměstí Míru, mezi MŠ a ZŠ, u prodejny Coop ve Spyšovské ul. a na dětském hřišti u sokolovny. V případě, že se systém osvědčí, lze ho v budoucnu rozšířit. Jedno z míst, kde by mohla být kamera umístěna je i městský park v blízkosti znovu vystavěné skulptury Claudia Parmiggianiho, jejíž rekonstrukce rovněž finišuje. Původní záměr stihnout výstavbu do jarmarku nevyšel především kvůli letním vedrům, kdy se mohlo pracovat pouze brzy ráno a dopoledne, přesto považujeme za úspěch, že se letos podařilo tento originální počin zachránit a rekonstruovaný Dům pod půlměsícem lze považovat za začátek postupných úprav městského parku. Výraznou investici, ve výši necelých 3 mil. Kč a čistě v režii města, byla červencová výměna oken staré budovy základní školy. Okna vyrobila a montáž provedla sobotecká firma Okay Plast s.r.o. k naprosté spokojenosti investora i vedení ZŠ. Další akcí, která byla delší dobu odkládaná a konečně se v těchto dnech realizuje, je oprava Mariánského sousoší na náměstí Míru. Poslední oprava se uskutečnila před dvaceti lety a celkový stav sousoší vyžaduje komplexní restaurátorský zásah. Oprava spočívá v očištění pískovce, jeho zpevnění, v opravách trhlin, tmelení a opravě svatozáří a litinového zábradlí. Do konce roku se uskuteční několik dalších akcí - především jde o kompletní opravu chodníku podél silnice na Čálovice směrem k ulici U stadionu, a to v celé délce od rohu domu pana Baláka až ke vstupu do areálu SK Sobotka. Mimo to počítáme s výstavbou nového chodníku na místě spojovací pěšiny, která vede podél malého plácku na fotbal mezi ulicemi Zahradní a Jarmily Glazarové. Dále počítáme s přestavbou 13 koupelen v domě s pečovatelskou službou (z toho větší část ještě do konce roku 2015). Z nepochopitelných důvodů zde projektant před více jak deseti lety navrhl vany, které nejsou pro většinu seniorů vhodné a budou proto vyměněny za sprchové kouty. Výměnou projdou i zimní zahrady, které tvoří součást dvou bytů - nekvalitní dřevo použité při výstavbě v roce 2005 je úplně shnilé a do bytů zatéká (předpoklad – 04/2016). Závěrem vás chceme informovat o jedné podstatné věci, na kterou město a jeho obyvatelé čekají již několik let, totiž o územním plánu města. Nový územní plán se zpracovává od roku 2008, jeho pořizovatelem je odbor územního plánování MěÚ Jičín, projektantem arch. Karel Novotný z Hradce Králové. Se správou CHKO Český ráj se nám na základě osobního jednání povedlo nalézt dohodu na posledních dvou konfliktních bodech. Tím bychom měli vypořádané loňské připomínky, které nyní budou nyní obratem zapracovány do územního plánu a je nutné provést nové kolečko po dotčených orgánech státní správy a krajského úřadu územního plánování, které si odkontrolují finální znění po úpravách. Následně je to už věcí projednání a schválení zastupitelstvem. Po schválení zastupitelstvem vstoupí územní plán v platnost. Pokud zbývající projednání bude hladké, měl by územní plán být hotov v únoru 2016.
V příštím čísle ZZŠ bychom vás rádi seznámili s investicemi a opravami chystanými na rok 2016.

Informace o odložené rekonstrukci kanalizace v ulici Na Celné
Celá rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě Na Celné byla pojata jako investiční akce Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín a.s. (dále VOS), která měla nutně předcházet opravě krajské silnice III/27935 ze Sobotky na Podkost, se kterou ve svých plánech na rok 2016 počítal Královéhradecký kraj, resp. jím zřízená Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (dále SÚS). Termín opravy silnice na Podkost je v tuto chvíli neznámý, neboť dle vyjádření SÚS není jisté, zda na opravu budou peníze, které by měly kraji přijít formu dotace z ministerstva financí a z evropských fondů. Vzhledem k nejistému termínu realizace opravy silnice nebude ani VOS investovat do opravy kanalizace a vodovodu, protože správce a vlastník komunikace, tedy opět kraj, požaduje uvedení povrchu do původního stavu, tedy vyasfaltování celého průjezdného profilu silnice. Tento požadavek by znamenal navýšení rozpočtu opravy kanalizace o několik miliónů, což VOS nechce logicky akceptovat. Během podzimu a zimy budeme jednat se zástupci SÚS, VOS i Královéhradeckého kraje o dalším postupu, ale rozhodně nemáme v celé věci hlavní slovo. Rozhodující je neměnné oznámení termínu realizace opravy silnice na Podkost ze strany SÚS a kraje, od toho se bude odvíjet vše ostatní. Především souběžná oprava chodníku podél této komunikace z křižovatky ulic Na Celné a Turnovská až ke hřbitovu, kterou bude realizovat město.

Ing. Lubor Jenček, starosta, Bc. Jan Janatka, místostarosta