Radnice informuje - leden 2020

06.01.2020

Konec roku 2019:

V  prosinci finišovaly práce na stavbě splaškové a dešťové kanalizace na náměstí Míru, což znamená, že poté, co byla v průběhu září a října vybudována kanalizace v Boleslavské, zbývá dokončit jen přípojky k několika nemovitostem, k čemuž dojde na jaře letošního roku. 5.etapa výstavby kanalizační sítě (s finančním podílem města ve výši 5,5 mil. Kč vč. DPH) tím bude ukončena a lze ji považovat za nezbytnou pro budoucí rekonstrukci celého náměstí.

Na konci října byly dokončeny opravy povrchů v areálu Domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 4,7 mil. Kč, které zahrnovaly odvodnění, nové podkladní vrstvy pro novu zádlažbu plochy, nové chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení. Celý prostor byl osázen zelení a vybaven novým mobiliářem. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 3 mil. Kč.

Dokončena byla výstavba vodovodu Kdanice, která stála 5,5 mil. Kč vč. DPH a na kterou město získalo dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod” ve výši 2,4 mil. Kč. Ze stejného dotačního programu byly hrazeny i projektové dokumentace na realizovaný vodovod do Kdanic (205 tis. Kč) a na chystaný vodovod do Lavic (150 tis. Kč).

Intenzivně pokračují práce na rekonstrukci sportovního areálu, z více jak 60% jsou hotové interiérové úpravy šaten a kompletního zázemí SK Sobotka, byl dokončen areál tenisových kurtů, postaveno beachvolejbalové hřiště a tzv. pumptracková dráha pro kola (speciální cyklohřiště se spoustou boulí a klopených zatáček, které pomáhá cyklistům zlepšit ovládání kola). Že šlo o sportoviště, které ve městě chybělo, potvrdily zástupy dětí, které dráhu v posledních slunečných podzimních dnech intenzivně využívaly.

A s čím se počítá v roce 2020?

V roce 2020 se konečně naplno rozjede akce Revitalizace zámku Humprecht, na kterou město získalo v roce 2018 dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU ve výši 42 mil. Kč, tedy 90 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 47 mil. Kč vč. DPH. Nyní probíhají další zpřesňující restaurátorské průzkumy, aby tak zadání soutěže na dodavatele bylo co nejpřesnější. Přestože je hotová a odborem památkové péče odsouhlasená prováděcí projektová dokumentace, tak obsahuje několik nejednoznačně uchopených věcí s odkazem na nutnost průběžných průzkumů během realizace. To v žádném případ zadavatel (město) nechce dopustit, protože by bylo odkázáno pouze na korektnost a férové jednání zatím neznámého dodavatele. Zkušenost z minulých let nás vede k opatrnosti - nechceme uvést město do situace, kdy je naprosto v moci kličkujícího dodavatele, jehož jedinou starostí je výroba víceprací během realizace a prodlužování termínů. Proto jsme se nakonec rozhodli vzít si další cca 3 měsíce na to, že doplňkové restaurátorské průzkumy provedeme předem (nikoli během realizace) a jejich výsledky tak promítneme ještě do projektové dokumentace a výkazu výměr, aby tak zadání celé soutěže skýtalo co nejméně prostoru pro výše popsané neblahé jevy během realizace. Na první etapy restaurátorských prací je v rozpočtu pro příští rok připraveno 5 mil. Kč. Termín dokončení realizace (12/2022) tímto nebude ohrožen.

V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele akce Chodníky a parkoviště v ulici Boleslavská. Rozpočtovaná cena dosahuje částky 8,7 mil. Kč vč. DPH a termín realizace je určen na květen – červen 2020. Připomínáme, že se jedná o kompletně nové povrchy vozovky, chodníků, nové parkoviště pod divadlem a uličku se schody ke kostelu.

Z pomocí dotačního programu regenerace městských památkových rezervací a zón ministerstva kultury se začne s dlouho odkládanou opravou fasády Městského úřadu, která je v havarijním stavu. Celkové náklady na opravu dosahují částky 5,3 mil Kč. vč DPH. V příštím roce se bude realizovat 1. etapa s předpokládanou cenou 2,8 mil. Kč.

V roce 2020 budou dokončeny práce v interiéru šaten a zázemí SK Sobotka a budou započaty práce na výměnu venkovní tribuny, návrh rozpočtu počítá s částkou 5,5 mil. Kč na dokončení ve 2 etapách.

Investovat se bude rovněž v základní škole, ta totiž podala žádost o dotaci ze 13. výzvy OPS Český ráj – IROP – Vzdělávání 3. Škola potřebuje nutně obnovit vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a dílen. Dále se počítá s výměnou IT vybavení a v neposlední řadě by se podařilo zrealizovat stavbu venkovní učebny, která by umožnila rozšířit výuku v netradičním provedení i na zahradu školy. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 3,4 mil. Kč, v případě zisku dotačního titulu by město hradilo částku max. 1,2 mil. Kč.

S částkou 1 mil. Kč je počítáno na pokračování oprav domu čp. 5 na náměstí (stará radnice), což je akce, která oproti původním předpokladům v časovém skluzu. Rozsah a způsob dokončení bude nutné upravit v souvislosti se skutečnostmi zjištěnými během provádění hrubých prací (především v úrovni 2.NP a stropní konstrukce nad ním). S ohledem na skutečnost, že objekt č.p. 5 je nemovitou kulturní památkou, je nutné vše současně projednat s oddělením památkové péče Městského úřadu v Jičíně a získat nová (změnová) závazná stanoviska. To sebou nese nutnost úpravy projektových podkladů. Zmíněný 1 mil. Kč je tak určen především na dokončení těch částí, kterých se změna netýká.

Další částky v řádu statisíců jsou připraveny na veřejné osvětlení, do oprav bytového fondu, do oprav v DPS, na opravy komunikací i do oprav v místních částech města, na nákup mobiliáře a úpravy zeleně (např. dolního parku u nádraží).

Jsou zadány projektové dokumentace na rekonstrukci Tyršovy ulice, na parkoviště v Předměstské ulici (naproti poště), na chodník v Jičínské ulici, na chodník do Čálovic, na vodovod do Lavic a Zajakur, je připravována studie na využití prázdného objektu bývalé hasičské zbrojnice na Malém náměstí.

Především však věříme, že rok 2020 bude ve znamení zadání studie rekonstrukce náměstí Míru, která by měla po veřejném projednání určit budoucí podobu centra města. První krok, totiž základ pro odvod dešťových vod z plochy náměstí byl letos učiněn, a tak se roky tolik diskutované téma přiblížilo realizaci.

Rozpočet města na rok 2020
Příjmy činí 58 020 000 Kč, výdaje 76 085 000 Kč, splátka devítimilonového úvěru je ve výši 1 500 000 Kč a tak rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 18 065 000 Kč, které jsou kryty čerpáním zmíněného úvěru ve výši 6 000 000 Kč a dofinancováním úspor z minulých let ve výši 13 560 000 Kč. Rozpočet, schválený zastupitelstvem 12.12.2019, mimo povinných výdajů odráží i opravy majetku a investice. Mezi ty povinné výdaje patří např. svoz komunálního odpadu, úklid a údržba komunikací a chodníků, péče o zeleň, příspěvky na chod základní a mateřské školy, zajištění chodu městského úřadu, platby daní, dodávky vody, odvádění a čištění odpadních vod, fungování veřejného osvětlení, atd. Rozpočet najdete na http://www.sobotka.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta