Radnice informuje - leden 2017

02.01.2017

Rozpočet města 2017 - Oprava ulic Na Celné a Turnovská - Chodník v ulici Na Celné  - Rekonstrukce sportovního areálu - Rekonstrukce čp. 5 na náměstí


Rozpočet města na rok 2017
Rozpočet města na rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva 15.12.2016 jako schodkový. Výše příjmů 45 870 000 Kč, výše výdajů 60 386 000 Kč. Schodek ve výši 14 516 000 Kč bude kryt z úspory minulých let.

Oprava ulice Na Celné a Turnovská, možná budoucí úprava dopravy v centru

Jsme ve fázi dokončení výstavby kanalizace a vodovodu vč. přípojek těchto sítí k jednotlivým nemovitostem v ulicích Na Celné a Turnovská. Dle sdělení stavebníka VOS a.s. Jičín budou veškeré práce na samotných sítích v průběhu ledna (zbývají cca 3 přípojky a realizace vysprávek povrchů provizorním asfaltovým krytem v rozsahu výkopů). Do konce června 2017 bude po dosednutí podloží provedeno finální vyspravení po výkopech v Turnovské ulici. Nikoli ale v celé šíři této ulice, která je stále komunikací 2.tř. ve vlastnictví kraje a její kompletní vyspravení je účelné provést až s jistým časovým odstupem. Ten využijeme na jednání s krajem o přeorganizování dopravy v centru města, které by mohlo zavést do některých ulic jednosměrnost (například právě do ulice Turnovská). V takovém případě by došlo v této ulici k významné úpravě, protože jeden dopravní pruh by umožnil realizovat plnohodnotný dostatečně široký chodník a zbyl by prostor na jednotky parkovacích stání. Tyto změny jsou ale během na jednotky let (jednání s Královehradeckým krajem jakožto vlastníkem, dopravním inspektorátem policie, odborem dopravy MěÚ Jičín, …). V neposlední řadě jde i o koordinaci s revitalizací náměstí, která je pro město největším úkolem v nejbližších letech. Aktuálně jsme ve stavu počátečních jednání v obou směrem a v nejbližším dalším zpravodaji bychom o vývoji situace informovali podrobněji.
Kompletní oprava ul. Na Celné proběhne v dubnu - červnu 2017 v rámci rekonstrukce 2. etapy opravy silnice Sobotka - Podkost, kterou realizuje Královéhradecký kraj.

Dotace a oprava chodníku Na Celné

S výše uvedenou opravou silnice na Podkost souvisí i rekonstrukce chodníku v délce 427 m od křižovatky s Turnovskou ul. až před hřbitov. Počítá se s výstavbou nových opěrných zídek, s bezbariérovostí chodníku a se žulovou zádlažbou. Město podalo žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by svojí výší 85 % z celkových nákladů na opravu, které činí 2,9 mil. Kč výrazně snížila podíl financí z městského rozpočtu. Dle výsledku hodnocení podaného projektu ze strany SFDI bude dále zvažováno zda v případě neúspěšného žádání o dotaci čekat ještě jeden rok (a vytrpět tak jednu sezonu s rozbitými chodníky), nebo opravit chodník za čistě městské peníze v roce 2017.

Rekonstrukce sportovního areálu v Sobotce

Jednání o převodu sportovního areálu zabralo více než 1,5 roku. Dne 16.11. 2016 byla podepsána Smlouva o převodu i obecný nadčasový dokument Smlouva o Spolupráci mezi SK Sobotka a Městem Sobotka. Dne 18.11. byla smlouva o převodu vložena na katastr nemovitostí a město je tak dnes již vlastníkem.
Na konci října byl Ministerstvem školství vypsán dotační titul na rekonstrukci sportovních zařízení s termínem podání do 30.11.2016. Město žádost o dotaci podalo a na začátku března by mělo být jasno, zda byla úspěšná či nikoli. V případě, že dotace bude přiznána, pokryje z celkových předpokládaných nákladů 1. etapy (ve výši cca 10 mil. Kč) 40%, zbývajících 60% by financovalo město ze svého rozpočtu. V případě neúspěchu při získání dotace bude záležet na zastupitelstvu, které rozhodne, jakým způsobem a jak postupně se bude do areálu investovat. V rozpočtu města na rok 2017 je na sportovní areál alokovaných 6 mil. Kč, takže je jasné, že něco podstatného se v rámci areálu v průběhu roku 2017 odehraje. Připomínáme, že v novém sportovním areálu je navržen polyuretanový dvoudráhový běžecký ovál 400 m, čtyřdráhová rovinka 100 m a sektor pro skok do dálky. Dále je uprostřed oválu navržena revitalizace travnaté fotbalové plochy 102 x 64 m (+výběhy) a vybudování umělé závlahy včetně vyřešení nedostatečného zdroje vody. Dojde tedy zřejmě na vrtanou studnu + akumulační jímku, která bude ze studny zajišťovat průběžně dostatečnou zásobu vody.

Bezprostředně u školy je navrženo víceúčelové hřiště na míčové hry o velikosti 22 x 43 m s polyuretanovým povrchem, vestavěnými brankami a oplocením výšky 4 m (na straně k fotbalovému hřišti zvýšené na 6,0 m). Víceúčelové hřiště bude nakonec ze třech rozměrových variant to maximální, aby byly pokryty snad všechny míčové hry, na které si vzpomenete. Na víceúčelové hřiště bude instalováno umělé osvětlení, aby v jarních i podzimních měsících byla prodloužena doba jeho využití. V prostoru mezi severní hranou fotbalového hřiště a atletickou dráhou bude prostor pro vrh koulí nebo hod kriketovým míčkem. Tenisové kurty budou zcela přepracovány. Po domluvě s tenisty (a uvážením finanční náročností jednotlivých variant povrchů) ponecháme oba kurty v antukovém provedení (alespoň takto to bylo vyjádřeno v dotačním projektu). Pro tenis bude zachována i cvičná stěna. V severovýchodní části areálu vznikne beachvolejbalový kurt. Zcela mimo dotační projekt bude dobré tuto část areálu vybavit nějakým minimálním objektem zázemí (sklad údržbového nářadí, sítě, prostor na převlečení). S ohledem na vzdálenost inž. sítí však pro tuto část areálu nepočítejme se sprchami a WC.  WC pro potřeby sportovců a jiných návštěvníků areálu vyřešíme v rámci č.p. 532 (tedy hlavního objektu s tribunami). Nějaké další minimální skladové zázemí se pokusíme vyřešit poblíž víceúčelového hřiště pro řešení jeho provozních potřeb.Protože víceúčelové hřiště bude dle předpokladu hodně vytížené, bude rozumné zřídit nový vstup pro pěší na sportovní areál a to na rozhraní pozemku základní školy a pozemku pana Šimka v podobě koridoru š. cca 2,5 - 3,0 m. S vedením školy je to předjednané a prostorově se to vejde. Protože sportovci z řad občanů budou hřiště využívat hlavně v odpoledních hodinách, nebude jejich případné parkování aut v Jičínské ulici v zásadní kolizi s parkováním lidí ze zdravotního střediska a rodičů školních dětí.

Druhá etapa revitalizace areálu, se kterou se počítá v dalších letech (ideálně 2018), by obsahovala především kompletní rekonstrukci tribun, šaten, ubytovny, sociálního zařízení a dalšího zázemí. Oplocení východní strany areálu bude umístěno tak, aby v rámci „Čalovické spojky“ (předpokládáme, že to v budoucnu bude ve výsledku nakonec jen místní komunikace) bylo možné udělat podélný odstavný pruh pro parkování sloužící jednak sportovcům, ale i divákům, případně jako rezerva parkovacích míst pro sobotecký jarmark.

To nejbližší, co se v areálu odehraje v průběhu ledna je významná probírka zeleně na severovýchodní straně areálu (aktuálně na to probíhají povolovací procesy). Nejvýraznějším zásahem bude odstranění 10 ks přerostlých topolů za tenisovými kurty. Tyto stromy dle vyjádření arboristy už před sebou nemají budoucnost. Zároveň odpadávají větve do komunikace II. tř. a v neposlední řadě jsou zdrojem nepořádku na tenisových kurtech. V každém případě budou odstraněné topoly nahrazeny jinou zelení (drobnějšího vzrůstu a třeba i pestřejší skladby.

Rekonstrukce čp. 5

Jedním z úkolů současného zastupitelstva je i oprava a oživení městských domů na náměstí. Jedná se o čp. 5 (stará radnice) a sousední čp. 6, oba domy jsou kulturními památkami. V přízemí č.p. 5 byla již v roce 2015 zahájena rekonstrukce původního bytu na nebytový prostor (provozovnu/prodejnu), zároveň byly v loňském roce v přízemí téže budovy zrekonstruovány veřejné WC. Z technických důvodů nebyly opravy původního bytu a chodby v přízemí budovy zatím dokončeny - stále probíhá vysoušení vlhkého zdiva. V mezičase se připravila projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci jak zmíněného prostoru, tak především celého 1. patra staré radnice. Projekt tedy celkem počítá se vznikem 2 bytů a 2 nebytových prostorů (prodejna/kancelář). Součástí rekonstrukce je výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice, nové rozvody vody, odpadu, elektřiny, nové vytápění a úprava povrchů. S rekonstrukcí se počítá v průběhu zimy a jara 2017, předpokládané náklady přesáhnou 4 mil. Kč.

Územní plán

19.října 2016 od 16:00 se konalo opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Sobotka, včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Projednání se zúčastnil jak projektant Ing. arch. Karel Novotný, tak paní Ilona Lius, zástupce odboru územního plánování MěÚ Jičín, pořizovatele územního plánu. Na tomto jednání byly vzneseny připomínky, jejichž vyhodnocením se zabývá odbor územního plánování. V tuto chvíli je bohužel zřejmé, že z těchto důvodů bude schválení územního plánu odloženo v řádu měsíců.


Výzva - hledáme fotografie města z 2. poloviny 20. století

K 520. výročí povýšení Sobotky na město, které budeme slavit v roce 2018, bychom rádi vydali knihu fotografií našeho města. Obsahem této publikace by měly být fotografie Sobotky od roku 1945 do současnosti. Obracíme se proto na občany, rodáky, ale i chalupáře a návštěvníky města s prosbou, zda můžou zapátrat v rodinných archivech fotografií a pokusit se nalézt jakoukoli fotografii z let 1945 - 2010, která by dokumentovala podobu a život města ve zmíněném období. Pokud někdo nějakou fotografii nalezne, nechť se prosím obrátí přímo na místostarostu Janatku (janatka@mesto-sobotka.cz, tel. 493 544 391, 737 045 709).

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta

no image