Radnice informuje - květen 2018

10.05.2018


Stavební úpravy domu čp.5 na nám. Míru – stará radnice
V lednu začala rekonstrukce celého 1. patra staré radnice. Zde vzniknou 3 nebytové prostory k pronájmu – kanceláře, ale jednoduchými úpravami lze z kanceláří udělat malometrážní byty. Během bouracích prací byly odstraněny nepůvodní příčky, podlahy a stropy. A právě stropy připravily překvapení v podobě několika nosných trámů kompletně napadených dřevomorkou, které bude nutné vyměnit. Opravy poté budou pokračovat vybudováním nových podlah, zateplením stropů a instalcí nových rozvodů vody, odpadu, elektřiny, nového vytápění. Díky vícepracem v podobě výměny napadených trámu se celkové náklady určitě vyšplhají nad vysoutěžených 6,3 mil. Kč. Termín dokončení je stanoven na 31.8.2018.


Pod Uličkou
V průběhu května se začne s opravou pěší cesty v ulici Pod Uličkou, která se nachází v městské památkové zóně a spojuje Malé náměstí, ulici Šafranice a Zahradní ulici.


Sportovní areál
Rekonstrukce tenisových kurtů a vybudování beachvolejbalového hřiště se s ohledem na průtahy na straně zpracovatele realizační a soutěžní dokumentace a dále s ohledem na kapacitní vytíženost dodavatelů posouvá z jara 2018 na září 2018. Je nám to velmi líto, ale taková je už doba. S problémy typu nedostatečných kapacit a prodloužení termínů se ale potýkáme napříč všemi dodavateli.
V současné době se finalizují projektové práce na celkovou přestavbu objektu č.p. 532 na stadionu (fotbalové kabiny, ubytování, byt správce + další prostory). Realizace bude zahájena ještě ve zbytku roku.
Očekáváme rovněž rozhodnutí ze strany ministerstva místního rozvoje (MMR) u kterého jsme podali Žádost o dotaci na workoutové hřiště. Z celkového objemu investice kolem 450 tis. Kč by dotační titul hradil 70%. MMR posunulo termín vyhodnocení žádostí na duben 2018.


Vodovod Kdanice
Na konci ledna město obdrželo objednanou projektovou dokumentaci na zavedení vodovodu do Kdanic a hned v únoru byla vyhlášena výzva k podání nabídky, kterou podalo celkem 5 uchazečů. Nejnižší nabídku podala firma Stavoka Kosice, a.s. za cenu 4 610 592 Kč bez DPH. Zároveň byla na konci března podána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje žádost o dotaci, která by hradila 50-70% nákladů. S realizací se počítá na podzim 2018 a na jaře 2019.


Nákup nového hasičského auta
Město v rámci vyhlášení dotační výzvy MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Prevence rizik a katastrof v září 2017 podalo žádost o dotaci na pořízení nové velkokapacitní hasičské cisterny. Dne 13.3. 218 byla žádost o podporu schválena a projekt „ Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Sobotka “ byl vybrán k financování. Znamená to ještě připravit zadávací dokumentaci pro realizaci veřejné zakázky, vybrat dodavatele a počkat na dodání cisterny. V ideálním případě by cisterna mohla být dodána zhruba za rok. Tato dotace pokryje cca 7 mil. Kč z předpokládaných 8,1 – 8,3 mil. Kč, které cisterna stojí.


Střecha myslivny pod Humprechtem
Tato kulturní památka je dlouhá léta ve špatném technickém stavu. Po loňském statickém zajištění celé budovy a opravě prasklých kleneb, se letos na podzim se bude pokračovat s novou střechou, která bude po dohodě s památkáři z břidlice. V únoru proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce střechy a nejnižší nabídku podala firma Durango s.r.o., Liberec za cenu 1 318 956 Kč bez DPH. 400 tis. Kč z této částky bude hrazeno prostřednictvím stejné dotace jakou jsme vloni úspěšně použili při sanaci statických poruch objektu – Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.Revitalizace zámku Humprecht
V březnu 2016 byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen dotační titul Revitalizace národních kulturních památek z Integrovaného regionálního operačního programu. Humprecht je národní kulturní památkou (NKP) od roku 2008 a velkou motivací proč žádost o dotaci do tohoto programu podávat byla skutečnost, že se asi tři měsíce jevilo, že objekt myslivny pod Humprechtem, který je v havarijním stavu a který je v databázi kulturních památek Národního památkového ústavu veden pod Humprechtem, bude možné do revitalizace rovněž zahrnout. Rozklíčování, zda myslivna bude či nebude uznatelným výdajem v rámci tohoto programu trvalo odborníkům z památkové péče až do června 2016, kdy tato naděje definitivně pohasla. Mimo to projektová dokumentace na revitalizaci samotného Humprechtu nevznikala lehce, proto město nestihlo žádost podat v prvním možném termínu – tedy v říjnu 2016. V průběhu zimy 2016/2017 byla dokumentace dokončena a žádost do Výzvy č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionálního operačního programu byla na Ministerstvo pro místní rozvoj podána 27.3.2017 s celkovým finančním objemem 47 mil. Kč vč. DPH.
Tato částka obsahovala opravu cihelných a dřevěných podlah, opravu všech oken, opravu dveří a mříží, celkovou restauraci omítek, temperaci 4 místností, nové točité schodiště do krovu, přebudování celé elektroinstalace , částečnou opravu střechy a fasády zámku, obnovu zahrady v místě terasy, zpřístupněný nový prostor v podkroví věže, pořízení nábytku, židlí, stolků, vitrín pro umístění exponátů, audio a video techniky vč. infokiosků, zabezpečení památky, modernizaci pokladny, digitalizaci památky pro budoucí generace a zpřístupnění zámku v zimním období. Zásadní informací je, že částka 47 mil. Kč by byla dotována z 90 %.

V průběhu zimy 2016/2017 se zároveň ujasnilo, že Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří připravuje obdobnou výzvu ze stejného programu – IROP, pouze konkretizovanou na území MAS, což znamenalo mnohem větší šanci dotaci získat, ovšem za cenu výrazné redukce celého projektu, protože původní celková alokace finančních prostředků v této výzvě byla jen 3 mil. Kč a možnými žadateli bylo sedm subjektů v rámci regionu v působnosti MAS. I proto bylo rozumné na původním projektu pracovat dále a podat žádost 27.3.2017. Vyhlášení dotačního titulu ze strany MAS se oddalovalo tak, že byl nakonec vyhlášen až v září 2017. Nicméně alokované prostředky se mezitím zvedly na 10 mil. Kč a především se postupně začalo ukazovat, že jediným uchazečem bude zřejmě jen Humprecht. V tomto světle jsme na výzvu z MAS samozřejmě nahlíželi úplně jinak, než půl roku před jejím vyhlášením, kdy se o původní 3 mil. Kč mělo ucházet několik objektů. Takže žádost na Revitalizaci zámku Humprecht byla na MAS podána 11.9.2017 (přesněji tedy „3. výzva pro MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Záchrana kulturního dědictví“).
Projektová dokumentace této žádosti s rozpočtem ve výši 10 mil. Kč obsahuje částečnou opravu cihelných a dřevěných podlah, částečnou opravu dveří a mříží, částečnou restauraci omítek, temperaci 4 místností, nové točité schodiště do krovu, přebudování části elektroinstalace, obnovu zahrady v místě terasy, zpřístupněný nový prostor v podkroví věže a modernizaci pokladny. Zmíněná dotace pokrývá částku 10 mil. Kč z 95%.

Pro odlišení jsme obě verze pracovně pojmenovali jako velká a malá varianta revitalizace zámku.

Na začátku roku 2018 jsme tedy byli v situaci, kdy jsme očekávali zpožděné vyhodnocení velké varianty, ale v konkurenci všech významných českých a moravských národních kulturních památek, jsme v úspěch příliš nevěřili a více nadějí vkládali do malé varianty. O to větší překvapení bylo, když jsme 23.1.2018 obdrželi zprávu, že naše žádost do velké varianty byla schválena a projekt byl vybrán k financování. Toto - vzhledem k výši investice i plánovanému rozsahu čtyř let realizace a pěti let udržitelnosti podmínek sledovaných dotací - naprosto zásadní věc si samozřejmě vyžádala jednání a rozhodnutí celého zastupitelstva města. Rozhodnutí zastupitelstva mělo spočívat v usnesení, zda podpořit velkou či malou variantu. Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání 15.3.2018 hlasovalo pro návrh uložit starostovi a místostarostovi realizovat kroky potřebné k získání dotace na akci Revitalizace zámku Humprecht: 3. výzva pro MAS Český ráj a Střední Pojizeří – IROP – Záchrana kulturního dědictví a současně nečinit další kroky za účelem realizace akce Revitalizace zámku Humprecht: Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionálního operačního programu. Jinými slovy zastupitelstvo se rozhodlo v poměru hlasů 12:1 podpořit malou variantu. Tomuto rozhodnutí předcházely dvě více jak dvouhodinová pracovní jednání zastupitelstva, na kterých se probírala všechna pro a proti obou variant. Jako starosta považuji toto rozhodování jako nejsložitější za celou dosavadní dobu ve funkci. Rozhodně to nebylo vybírání mezi černou a bílou variantou, kdy je člověk o té jedné přesvědčen bez výhrad. Já jsem tedy navrhl zastupitelstvu znění usnesení s následným více než hodinovým komentářem. Protože si velmi dobře uvědomuji důležitost tohoto rozhodnutí, dovolte mi výjimečně uvést alespoň základní skutečnosti, které byli diskutovány s výše uvedeným výsledkem následného hlasování.

U velké varianty mezi rizika patří to, že 50% celého finančního objemu (tedy 23 mil. Kč) tvoří restaurátorské práce, které nebude snadné vysoutěžit v situaci, kdy bude do konkurenčního prostředí s omezeným počtem kvalifikovaných osob vloženo ze strany poskytovatele dotace – Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 3 miliardy korun v jeden čas. Současně jsou to práce nejnáchylnější k neočekávaným změnám a vzniku víceprací. Ty jsou samozřejmě nutně spojené s žádostí na MMR o schválení změn včetně jejích ocenění a následného prodloužení termínu rozporované etapy prací. Těch etap je ve velké variantě 8 v objemu 5,0 - 8,5 mil. Kč. Těmito průtahy se pak navyšuje objem prostředků nutných k předfinancování ze strany města. Navyšuje se jednoduše počet etap, které jsou předfinancovány městem, protože pokud jsou počáteční etapy (s dominancí restaurátorských prací) rozporovány ze strany MMR (a tedy nepropláceny), další práce etapy mezitím pokračovat musí. V každém případě by bylo nutné vzít si pro potřebu předfinancování úvěr a to ve výši min. 12 mil. Kč, které by byly dostatečné pouze v případě že nedojde k výše uvedeným problémům. Ze zkušenosti s jakýmikoli dotovanými akcemi lze s nejvyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat, že k nim dojde (zvláště u tohoto druhu projektu) a pak by se mělo jednat o úvěr výrazně vyšší (např. 20 mil Kč). To samo o sobě nemusí být vnímáno až tak negativně, protože město je aktuálně bez úvěru. Nicméně rozhodně by došlo řekněme ke znatelnému „zatuhnutí“ města ve vztahu k ostatním zcela jistě potřebným akcím. Jedná se hlavně o dokončení sportovního areálu, pokračování dalších etap kanalizací, pokračování v celkové opravě objektů na jižní frontě náměstí (č.p. 5 a č.p.6 jsou ve 2. patře mnoho let nevyužívané), celková oprava č.p. 219, parkoviště před poštou a parkoviště pod divadlem spojené s opravou horní části ulice Boleslavská, kompletní oprava Tyršovy ulice s přeřešením dopravy v tomto místě. Na tyto uvedené akce jsou rozpracované projektové dokumentace. Dále jsou požadovány opravy dalších ulic (J. Glazarové, Za školou). A v neposlední řadě je nutné zmínit nejnáročnější projekt v příštích letech a tím je oprava náměstí Míru. Jeho náročnost spočívá především v tom, že sebou strhne evidentně nutnost přeřešení dopravy v centru, spojenou se změnami ve vlastnictví a třídách komunikací. Uvedené projekty si vyžádají také své prostředky, ale i velkou potřebu času, kterou vedení města bude muset těmto projektům věnovat. Jakmile by došlo během realizace velkého projektu Obnovy zámku Humprecht k průtahům v proplácení jednotlivých postupně realizovaných etap, tak to samozřejmě zasáhne celkové možnosti realizace ostatních projektů (finance, kapacita vedení města).
Další velmi nepříjemnou věcí je nutnost držet v zámku po dobu udržitelnosti projektu (5 let od dokončení) zimní provoz vymezený minimálně 3 dny v týdnu á 6 hodin. To je samozřejmě věc, která sebou nese nároky na posílení personálního obsazení a tedy i mzdové náklady. Dále náklady na vytápění ale i údržbu veškerých cesta v okolí ve schůdném stavu. Nutnost zimního provozu u malé varianty odpadá.
Jedním z hlavních cílů projektu je zdvih návštěvnosti a to o 3000 návštěvníků za rok u velké varianty a 500 za rok u malé varianty. Tento zdvih se samozřejmě účetně dokládá.
V kontextu výše uvedených skutečnosti zastupitelstvo přijalo usnesení výše uvedené, které nás pověřuje konáním dalších kroků směrem k malé variantě projektu obnova zámku Humprecht.
O velké variantě se tedy dá smýšlet jako o velké příležitosti, ale také jako o obrovském balíku potíží. Proto tedy rozhodování nebylo jednoduché.
Za velmi důležité považuji skutečnost, že před několika dny jsme se na MMR dostali do stavu že obě varianty projektu jsou schválené a nemusíme provést závazný výběr mezi nimi do konce března 2018 (tento požadavek tedy naplňoval program zasedání zastupitelstva dne 15.3.2018), ale nově až do konce září 2018. Je zde tedy ještě možnost, že na základě možných podnětů od zastupitelů se k celé věci budeme vracet ještě jednou a to v situaci, kdy na rozhodování bude více času.


Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta