Radnice informuje - květen 2016

16.05.2016

Oprava Baštecké ulice - Rekonstrukce veřejných WC - Oprava kanalizace v ulici Na Celné a v Turnovské ulici - Opravy místních komunikací - Situace kolem parkoviště před poštou - Městská zeleň

Oprava Baštecké ulice
12.5. začala oprava Baštecké ulice, což sebou nese i určitá omezení dopravy a pohybu chodců. Povrch této ulice v centru města mezi Malým náměstím a Jičínskou ulicí byl dlouhodobě ve špatném stavu a vzhledem k tomu, že jsou zde nové všechny inženýrské sítě, nic nebrání tomu pokračovat v zádlažbě žulovými kostkami a navázat tak na tři roky starý povrch Malého náměstí. Mimo výměny povrchu dojde i k instalaci nového veřejného osvětlení. Realizátorem stavby jsou Opravy silnic s.r.o. z Jičína, cena díla je 948 761 Kč vč. DPH a tato částka je plně hrazena z rozpočtu města. Harmonogram prací počítá v termínu do 22.5. s prováděním zemních prací, odvodněním a hutněním vozovkových vrstev. V termínu do 20.6. dojde k zadláždění povrchu ulice žulovými kostkami (se zádlažbou se začne u Jičínské ulice a bude se pokračovat směrem k Malému náměstí). V období od 12.5. do 14.6. bude Baštecká ulice neprůjezdná a nebude v ní možno parkovat. Se zákazem parkování se ovšem počítá i po znovuotevření ulice. Po většinu doby provádění prací bude ulice průchozí po vyznačeném pruhu pro pěší.

Rekonstrukce veřejných WC
V současné době probíhá rekonstrukce veřejných WC v domě čp. 5 na náměstí. Dosavadní stav rozhodně nebyl dobrou vizitkou města a nešlo jen o viditelný stav zařízení, ale i o špatný technický stav rozvodů vody a kanalizace. Z toho důvodu prochází celý prostor WC kompletní rekonstrukcí, která obsahuje vybourání stávajících příček a rozvodů, instalaci hydroizolací, zateplení, novou střechu, novou vzduchotechniku, nové rozvody vody a kanalizace, novou elektroinstalaci a samozřejmě i obklady podlah a stěn a vybavení zdravotechnikou a dalšími zařizovacími předměty. Výsledný stav tak bude odpovídat současným standardům. Ve výběrovém řízení uspěla a realizaci provádí firma Stavby Koťátko s.r.o. ze Sobotky. Vysoutěžená cena díla činí 1 098 706 Kč vč. DPH. Stavba by měla být ukončena za začátku června.

Oprava kanalizace v ulici Na Celné a v Turnovské ulici
Jedná se o akci Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín, která až do podzimu ovlivní dopravu ve městě. Konkrétně jde o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Na Celné a Turnovská včetně vybudování přípojek k jednotlivým nemovitostem, která začne 23.5. a skončí na podzim letošního roku. Na jaře 2017 na ni naváže oprava povrchu ulice Na Celné (v rámci opravy silnice na Podkost) spolu s výstavbou nového chodníku ke hřbitovu. Harmonogram prací počítá s tím, že se začne s napojením na konec stávající kanalizace v Březenské ulici (která bude několik dní neprůjezdná a slepá), poté v průběhu června se bude pokračovat směrem k ulici Turnovská s tím, že jeden pruh zůstane vždy průjezdný. V červenci a srpnu se bude kopat v ulici Turnovská a v části Jeřábkovy ul. za úplné uzavírky Turnovské. V září a říjnu bude stavba pokračovat v úseku od křižovatky s Březenskou směrem ke hřbitovu.

Opravy místních komunikací
V průběhu května a června dojde k opravě místních komunikací stříkanou asfaltovou směsí – především v Březenské, Fügnerově a Na zadní cestě. Počítá se i s opravou výtluků na náměstí Míru, ve Spyšovské, v Tyršově a dalších místech města.

Situace kolem parkoviště před poštou
Předem avizovanou akcí, která musí být prozatím odložena, je výstavba parkoviště před poštou (vč. opravy levostranného chodníku v Jičínské ul.). K odkladu došlo především proto, že byla otevřena debata nad možností zastavět parcelu po tzv. Slavíkově domu, který byl nešťastně zbourán v polovině 80. let a a na jehož místě je od té doby travnatá plocha s nahodilou výsadbou, lemovaná panelovým chodníkem a divoce parkujícími auty. Pokud se zastupitelstvo usnese na záměru na této parcele stavět (v úvahu by přicházel nárožní dům s nebytovými prostorami v přízemí a byty v patře, jehož podoba by mohla vyplynout z architektonické soutěže, protože jsme v památkové zóně a chceme ve městě kvalitní architekturu), bude potřeba cíp pozemku vybíhající k zahradě pana Žofky (přímo naproti vchodu na poštu) využít jako dočasné zázemí stavby. Po případné dostavbě domu se z této části jednoznačně stane parkoviště pro cca 12 aut. Zastupitelstvo města bude o možné výstavbě jednat na svém červnovém zasedání a pokud se usnese, že ke stavbě domu nedojde, bude v roce 2017 parkoviště postaveno podle původního záměru, samotné nároží na křižovatce ulic Jičínská a Předměstská zůstane v podobě upravené městské zeleně a následně se opraví i chodník v Jičínské ulici směrem k drogerii paní Vaňkové.

Městská zeleň
Na závěr se chceme vrátit k zásahům do městské zeleně v průběhu zimy a předjaří tohoto roku. Prořez lipového stromořadí proběhl po cca 8 letech od posledního zásahu stejného typu, kácení stromů na parcele před poštou souvisí sezmíněným záměrem výstavby parkoviště a pokácení devíti nahusto vysázených zhruba patnáctiletých smrků před spořitelnou je víceméně nutným krokem. Stromy tvořily prapodivnou lesní hradbu před dominantní funkcionalistickou budovou spořitelny a v budoucnosti by musely být z bezpečnostních důvodů stejně odstraněny, navíc mnohem komplikovaněji, než nyní. Celá plocha kolem pomníku V. Šolce před spořitelnou byla nově osázena květinami a keři. V souladu se stanoviskem památkářů zastáváme názor, že vzrostlé jehličnaté stromy by v centru města měly být v co nejmenší míře. Dvě velké smuteční vrby v parku u nádraží byly odborně arboristicky ošetřeny a na parkovišti před MěÚ byly pokáceny 4 přestárlé hlohy a jeden smrk, které byly nahrazeny pěti sakurami. Co se týče kácení v lesoparku Humprecht, tak tam postupujeme s vizí postupného a uvážlivého odkrývání zámku, se kterým se začalo již před čtyřmi lety. V souladu s CHKO Český ráj i Národním památkovým ústavem se každý rok vytipovalo několik stromů, které se pokácely a došlo tak k prosvětlení a částečnému poodhalení vrcholku kopce, na kterém zámek stojí. Zároveň zde ovšem probíhá nová výsadba a bezprostřední okolí Humprechtu tak dostává novou, velmi příjemnou podobu.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta