Radnice informuje - duben 2021

30.04.2021

Radnice informuje

Revitalizace zámku Humprecht
Dne 30.11.2020 byla zveřejněna výzva pro podání nabídky na stavební akci Revitalizace zámku Humprecht, dne 17.12.2020 proběhlo otevírání obálek s přijatými nabídkami a hodnocení a posuzování nabídek účastníků zadávacího řízení této podlimitní veřejné zakázky bylo ukončeno 26.1.2021. Zadavatel (město Sobotka) obdržel celkem 4 nabídky, z nichž byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka společnosti GEMA ART GROUP a.s.,Haštalská 760/27, Praha 1, IČ 26437741 s nabídkovou cenou 34 298 851 Kč bez DPH (41 501 610 Kč vč. DPH). Zbývající 3 podané nabídky obsahovaly ceny 37,9 mil. Kč, 38,4 mil. Kč a 43 mil. Kč bez DPH. Výsledek výběrového řízení schválila rada města a dne 11.3.2021 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. S realizací se začne v průběhu dubna.
Pokud bychom měli Revitalizaci zámku Humprecht shrnout, tak se jedná o akci, která bude z 90% financována z dotačního programu Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. (Město získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v lednu 2018). Harmonogram prací počítá s realizací v délce max. 117 týdnů, tedy od dubna 2021 do července 2023. Revitalizace obsahuje opravu většiny cihelných a dřevěných podlah zámku, opravu všech oken, opravu dveří a mříží, celkové restaurování vnitřních původních omítek, (dnes zpravidla překrytých mladšími vrstvami) temperaci 4 místností, nové točité schodiště do krovu vrcholové věže za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům, přebudování celé elektroinstalace, částečnou opravu střechy, opravu fasády zámku, restaurátorská oprava kamenných krakorců venkovního ochozu, obnovu zahrady v místě terasy, pořízení nábytku a vitrín pro umístění exponátů, instalaci audio a video techniky včetně tzv. infokiosků, zabezpečení památky, modernizaci pokladny, digitalizaci památky pro budoucí generace a zpřístupnění zámku v zimním období. Po dobu realizace bude zámek přístupný s částečným omezením provozu. O postupu prací bude veřejnost informována na www.humprecht.cz.

Dokončení bytů v čp. 6
V rámci objektu č.p. 6 jsou dokončeny byty vnitřní práce. Během dubna a května budou provedeny venkovní úpravy (zádlažba severní části dvora cihelnou dlažbou, oprava původních hospodářských staveb ve dvoře). Protože se podařilo přes počáteční neshody nalézt shodu s oddělením státní památkové péče městského úřadu Jičín nad zbývající částí dvora, probíhá aktuálně tvorba výkazu výměr za účelem soutěže. Výsledkem by byla komplexní oprava obvodové stěny dvora, výstavba pergoly v JV rohu dvora a JZ rohu dvora bychom provedli zcela nový vstup do sklepení pod parkovištěm, které se během realizace parkoviště v loňském roce podařilo zachránit. Připomeňme si, že se jedná o dvě pískovcové místnosti zaklenuté tesaným pískovcem a v jedné z nich je precizně provedená 8,5 m hluboká studna o průměru 0,85 m z pískovcových tesaných segmentů
dvorek. Hladina čiré vody je až k podlaze tohoto sklepení. Posledním prvkem by bylo osazení kovaných vrat na místě staveništního vjezdu z parkoviště pod č.p. 6. Tento nově zřizovaný sjezd byl předmětem delších dohadů s památkáři. Jakkoli umí pochopit praktické důvody k jeho zřízení, je to přeci jen nepůvodní prvek. Právě konkrétní návrh kvalitně provedených kovaných vrat situaci převrátil na por nás správnou stranu. Přeci jen je nutné při stěhování nájemníků přistavit dodávku do dvora a stávajícím vraty u čerstvě zrestaurované výzdoby stěn a stropu sala terreny to opravdu nejde.
Cílem je, abychom tak odešli z objektu č.p. 6 v naprosto dokončeném stavu (včetně venkovních úprav) a měli tak první (a největší) dům na jižní frontě náměstí zcela v pořádku.
První nájemníci by se tak mohli stěhovat do č.p. 6 na přelomu května a června.

Stavba venkovní učebny
Modernizace a vybudování odborných učeben ZŠ Sobotka – 2.etapa – Stavba venkovní učebny
Z Integrovaného regionálního operačního programu, tedy z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří v loňském roce podpořena žádost Základní školy Sobotka na modernizaci a vybudování odborných učeben. První etapa zahrnovala vybavení mobilní počítačové učebny, kompletní vybavení odborné učebny fyziky a chemie nábytkem vč. elektroinstalace a vybavení odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dílen novou technikou a pomůckami. Toto vše v hodnotě 1 537 449 Kč vč. DPH.
Letos se realizuje zbývající část, kterou je výstavba venkovní odborné učebny přírodních věd, jež vyrůstá v bezprostřední blízkosti školy. Stavbou je víceúčelový přístřešek o zastavěné ploše 86 m2, doplněný o nezastřešenou zpevněnou dlážděnou plochu o výměře 34m2. Venkovní učebna bude mít max. kapacitu cca 50 dětí a bude využívaná při výuce jako netradiční a neformální prostor propojený s přírodním prostředním, dále bude sloužit pro účely družiny i pro pořádání různých školních kulturních a sportovních akcí, případně pro podobné akce mimoškolních spolků a sdružení. Stavba je ztvárněna jako jednoduchý hranol (prutová konstrukce z ocelových sloupů a překladů s dřevěným trámovým stropem nesoucím lehkou pultovou střechu) zevnitř obložený dřevem a zvenčí cetris deskami, s otevřenou jižní stranou, zakrytou pouze posuvnými stěnami s polykarbonátovými výplněmi. Do stavby bude přivedena elektřina a voda.
Na realizaci bylo v průběhu února vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. ze Sobotky s nabídkovou cenou 1 977 550 Kč vč. DPH. Nejzazší termín pro ukončení realizace je srpen 2021.
Celkové finanční náklady obou etap dosahují výše cca 3,6 mil. Kč z nichž 600 tisíc tvoří tzv. nezpůsobilé výdaje, tedy výdaje, na které se dotační titul nevztahuje a které musí vždy hradit příjemce dotace a zbývající 3 mil. Kč pokryje z 95% výše zmíněný dotační titul. Zbývajících 5%, tedy 150 tisíc Kč bude financovat škola. Ve zjednodušeném součtu to tedy znamená, že škola za vlastní výdaj ve výši cca 750 tisíc Kč vybuduje a modernizuje odborné učebny v hodnotě 3,6 mil. Kč.

Vodovod Lavice
V prosinci 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Veřejný vodovod Lavice. Bylo poptáno 5 možných dodavatelů a 26.1.2021 byly radě města předloženy celkem 4 nabídky, z nichž ekonomicky nejvýhodnější ve výši 4 718 640 Kč vč. DPH podala společnost OBIS, spol. s r.o., Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ 60933682.
S realizací je počítáno v období podzim 2021 – jaro 2022, kdy by měl být vybudovaný vodovod (včetně podzemní požární nádrže a dvaceti přípojek) napojen na skupinový vodovod Sobotka – Kopidlno, který buduje VOS a.s. Jičín. Na stejný vodovod budou v nejbližších letech napojeny i Zajakury, které jsou ve fázi realizace projektové dokumentace. Další projektová dokumentace vzniká i pro zbývající dvě místní části města, které nejsou napojeny na vodovod – Trní a Stéblovice.
Na závěr doplňujeme, že na realizaci vodovodu do Lavic bylo podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (program Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod).


Změny v sběrném dvoře
Od 1.2.2021 začal ve Sběrném dvoře Sobotka platit aktualizovaný ceník a soupis druhů přijímaných odpadů. Podstatné jsou dvě změny – jedna spočívá ve zrušení poplatků za uložení nebezpečného odpadu (obaly od olejů, barev, chemikálií, léčiva, baterie, apod.), druhá změna sebou přináší změnu v uložení velkoobjemového komunálního odpadu (tzn. koberce, lina, matrace, nábytek, tedy to, co se nevejde do popelnice). Dosavadní možnost uložit zdarma 150 kg velkoobjemového odpadu na osobu a rok je zrušena.
Tento pro mnohé zřejmě nepopulární krok je potřeba vysvětlit. Sběrný dvůr Sobotka se otevíral v létě 2011 jak pro obyvatele Sobotky a vlastníky nemovitostí na území města (i chalupáře), tak pro okolní obce, které se do systému zapojily. Zmíněná částka 150 kg na osobu byla míněna jako motivační prvek, nicméně 10 let provozu ukázalo, že tato možnost byla mnohdy zneužívána (např. posbíráním co největšího počtu občanských průkazů v rámci rodiny a vyvezení enormního množství velkoobjemového komunálního odpadu, často podnikajícími subjekty, které SD neumí přijmout).
Poté co se od 1.1.2021 změnila legislativa (nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.) a Severočeské komunální služby s.r.o. v reakci na to byly nuceny zvýšit poplatek za ukládání tzv. využitelných odpadů na skládku z dosavadních 500 Kč/t na částku 800 Kč/t odpadu, bylo i město Sobotka nuceno reagovat na stále více se rozevírající nůžky mezi narůstajícím množstvím komunálního odpadu přijímaného zdarma a zvyšujícími se poplatky za jeho svoz a likvidaci (nárůst cen poplatků je v dalších letech jasně avizován a to v násobcích původní částky). Z tohoto důvodu byla tedy možnost uložení 150 kg velkoobjemového odpadu zdarma zrušena a tento druh odpadu tak zůstává zpoplatněn částkou 2300 Kč/t. V praxi to znamená, že při likvidaci běžných velkých věcí typu koberec, matrace nebo nábytek, které měníme zpravidla jednou za několik let a které váží řádově desítky kilogramů, se bude náš výdaj pohybovat v rozmezí 100 - 300 Kč, což je stále snesitelná částka za zbavení se objemné věci. Pokud budeme vyklízet např. stodolu nebo koupenou chalupu a množství velkoobjemového odpadu se bude počítat na metráky, tak zkrátka musíme počítat s tím, že za možnost se tohoto odpadu jednoduše zbavit, zaplatíme. Případně lze samozřejmě u větších akcí tento odpad řešit přímo přes svozovou společnost, nikoli přes SD města Sobotka.
Zároveň je však potřeba zdůraznit, že to platí pouze pro velkoobjemový odpad, nikoli pro běžný komunální odpad, pro který jsou určeny popelnice nebo pytle pro směsný odpad.

Tato úprava má za cíl:
• Motivovat k vyššímu třídění. Dosavadní benevolentní limit (150kg/osoba,rok) se mnozí pokoušeli vykládat tak, že mají možnost do SD odvézt cokoli, tedy i běžný komunální odpad a nijak moc si nelámali hlavu při „velkých úklidech“ s tříděním toho, co snadno třídit ještě šlo.
• Eliminovat návoz odpadu od SD od původců, kteří mnohdy neměli dle provozního řádu přivézt nic (například lidé z nezapojených obcí), ale vybaveni místně posbíranými občanskými průkazy se o to pravidelně pokoušeli
• Spravedlivě více přenést náklady na odvoz velkoobjemového odpadu z areálu SD na ty, kteří ho tam reálně přivezou
I nadále v souladu s legislativou je Sběrný dvůr zřízen pro občany, nikoliv pro právnické ani fyzické podnikající osoby, které si likvidují odpad ze své podnikatelské činnosti vlastní cestou (např. smluvně se svozovou společností).
Netřeba se obávat, že by zapojené obce přišli finančně zkrátka. Poplatek na občana kterým tyto obce do systému přispívají, se platí za daný rok až v roce následujícím na základě finanční bilance provozu SD roku předchozího. Bude-li mít tedy nová úprava ceníku SD za následek snížení přijatého velkoobjemového odpadu / zvýšení vybraných prostředků, promítne se to příznivě do výše uvedeného účastnického poplatku zapojených obcí. Hospodaření SD není výdělečné a ani být nemůže.
Věříme, že tato změna bude přijata s pochopením a okolí Sobotky se nepromění v krajinu s nábytkem po příkopech.

Upozornění na vývoz popelnic
U popelnic se čtrnáctidenním vývozem došlo v roce 2021 ke změně a nově se vývoz provádí každý sudý týden.

Bankomat České spořitelny přemístěn
Poté, co v létě 2020 ukončila svůj provoz pobočky České spořitelny a.s. v Sobotce bylo dohodnuto se zástupci banky na přestěhování bankomatu na vhodnější místo, k čemuž došlo na konci března, kdy byl bankomat umístěn na náměstí do podloubí domu čp. 216 vedle obchodu Adele decor. Stávající typ bankomatu umožňuje pouze výběr peněz, ale se zástupci banky bylo dohodnuto, že v průběhu letošního roku bude nahrazen bankomatem, který umožní i vklad hotovosti.

Jarní opravy místních komunikací
Po letošní zimě bude potřeba lokální oprava některých místních komunikací ve městě i v místních částech. Jakmile to počasí dovolí, dojde k opravám nejhorších výtluků asfaltových komunikací i opravě nezpevněných cest jako je např. ulice Pod Humprechtem, Čálovická spojka,cesty ve Stéblovicích, Trní nebo Čálovicích.Ve zkratce,
Připravujeme se dílčími kroky k dokončení objektu č.p. 5, který na rozdíl od č.p. 6 není vybaven významnou dotací. Jeho oprava probíhá postupně již od roku 2017 a po dokončení č.p. 6 bude možné přesměrovat síly na tento dům.
Stejně tak nechceme nijak dále odkládat dokončení opravy objektu zázemí na stadionu (č.
p. 532).

Příprava dlaších projektů
Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci na parkoviště v Předměstské ulici (naproti poště), a na chodník v Jičínské ulici. Dále je rozpracovaná dokumentace na rekonstrukci Tyršovy ulice vč. dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a vzniká projektová dokumentace por stavební povolení na celkové přepracování domu čp. 267 Na Benešově (opuštěný rohový dům nad školou), který bude v novém stavu sloužit především jako školní družina (celkem 4 oddělení) s dalšími prostory pro zájmovou činnost dětí i dospělých. Dům bude na straně do dvora o jedno „půlpodlaží“ zvýšen díky nástavbě proskleného ateliéru (výtvarné a další činnosti). Nutností bude zřízení výtahu ve dvorní částí.

Zubní ordinace v Sobotce
Na vyhlášený záměr města ani na komerční inzerci v odborném tisku žádný stomatolog nereagoval. Jak jsme předpokládali obnovení provozu zubní ordinace bude během na dlouhou trať. Obracíme se na každého z Vás občanů s prosbou. Pokud byste narazili ve svém okolí, příbuzenstvu atd. na jakékoli podezření na možnost stomatologa získat, prosím obraťte se na starostu nebo místostarostu. Půjdeme po jakémkoli reálně vyhlížejícím podmětu. Jsme předběžně domluveni na možnosti zajištění odborného vedení zkušeným stomatologem seniorem, pokud by byl nově příchozí čerstvým absolventem (legislativa připouští otevření soukromé ordinace mladému stomatologovi/stomatoložce bezprostředně po studiu).

Závěrem
Protože oko čtenáře dopadne na tyto řádky nejdříve 14 dnů poté co jsou napsány, bylo by z naší strany hloupé pokoušet se cokoli předpovídat ohledně situace kolem covid-19. Nevíme tedy v jaké situaci se bude celá naše společnost nacházet.
Proto Vám jednoduše přejeme opakovaně co nejlepší zdraví, pevné nervy a co nejvíce nadhledu během příštích týdnů a měsíců.S přáním příjemného jara

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta