Radnice informuje - červen 2015

15.06.2015

 

Oprava zdravotního střediska
Delší dobu ohlašovaná rekonstrukce zdravotního střediska začala v dubnu opravou kamenných soklů a pískovcového portálu, kterou provádí kameník Jiří Číhal z Turnova a ve stejnou dobu začala i oprava střechy budovy, kterou realizuje pan Petr Rulc z Sobotky. Sanace kamenických prvků byla vysoutěžena za cenu 352 152 Kč a výměna krytiny za cenu 1 412 879 Kč vč. DPH. Obě dvě akce budou ukončeny na přelomu června a července, ve chvíli, kdy už bude na budově probíhat to nejpodstatnější - tedy výměna oken a následné zateplení obvodového pláště a půdy domu. Tuto akci bude realizovat firma EMH Stavební CZ s.r.o. za cenu 7 932 813 Kč vč. DPH. Připomínáme, že zateplovat se bude celá budova včetně rehabilitace, budou vyměněna všechna okna a dveře a fasádě se z části navrátí její původní secesní členění (jedná se o budovu z roku 1910). Město na akci získalo dotaci z 60. výzvy Operačního programu životní prostředí v celkové výši 4 964 030 Kč. Termín dokončení je na konci října letošního roku. Provoz zdravotního střediska bude z části omezen, termíny uzavírek jednotlivých ordinací jsou zveřejněny přímo ve středisku a na webu města. Podstatnou informací je i to, že náklady na vytápění zdravotního střediska by měly klesnout o cca 50%.

Oprava fasády domu čp. 6 na náměstí
Rohový dům čp. 6 na soboteckém náměstí, který je kulturní památkou, prochází v posledních třech letech postupnou rekonstrukcí. Po výměně střešní krytiny v letech 2012-13 a výměně oken v roce 2014 se v květnu začalo s obnovu fasády severní klasicistní části domu směrem do náměstí a Boleslavské ulice. Akci realizuje firma Durango s.r.o. z Liberce, která v minulosti opravovala Šolcův statek nebo roubený Gansův dům na náměstí. Oprava byla vysoutěžena za 1 067 548 Kč vč. DPH a měla by skončit v září.

Restaurování Mariánského sousoší na náměstí
Dominanta středu náměstí - Mariánské sousoší bylo restaurováno naposledy v roce 1995 a je ve špatném stavu, mj. i po útoku vandalů v roce 2013. Přestože s penězi na jeho opravu nebylo při sestavování letošního rozpočtu počítáno, město se rozhodlo opravu letos provést a to nejen z výše uvedených důvodů, ale i proto, že oprava fasády čp. 6 bude realizována za nižší cenu, než se předpokládalo a ušetřené peníze bylo nejjednodušší investovat do opravy další kulturní památky. Tomu nahrával i fakt, že se obě opravy uskuteční za finanční podpory Programu regenerace ministerstva kultury v celkové výši 565 000 Kč. Barokní sousoší, které kromě plastiky Panny Marie tvoří sochy svatých Václava, Vojtěcha, Prokopa a Jana Nepomuckého a pochází z roku 1742, bude v průběhu léta a podzimu restaurovat MgA. Ondřej Sklenář z Lužan za cenu 388 782 Kč.

Výměna oken staré budovy základní školy
Další výraznou investicí, která byla roky odkládána je výměna oken staré budovy základní školy. Stávající okna jsou zhruba 50 - 60 let stará, vůbec netěsní, zatéká jimi do tříd a v mnoha případech nejdou ani otevřít. Od 22.6. do 3.8. bude vyměněno všech 136 oken ve staré budově a navíc bude zateplen celý půdní prostor, čímž dojde k další úspoře energie na vytápění. Kromě tepelných úspor přinese zasklení trojsklem přinese nižší insolenci v letním období (menší přehřívání) a v neposlední řadě dojde k velkému skoku ohledně akustických vlastností oken. Z pěti došlých nabídek na realizaci této veřejné zakázky podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2 919 731 Kč vč. DPH firma OKAYPLAST s.r.o ze Sobotky. Nová okna budou plastová, v modré barvě do exteriéru, v bílé do interiéru, členěná do tvaru písmene „T“ (jak tomu bylo původně). Pro větrání třídy během vyučovací hodiny tak budou k dispozici i horní sklopné díly pro účel průběžného větrání bez toho aby křído překáželo. Okna budou z vnitřní strany opatřena novými parapety a žaluziemi.

Skulptura Dům pod půlměsícem v městském parku
Stavba italského umělce Claudia Parmiggianiho v zadní části městského parku bohužel za téměř čtvrtstoletí, co zde stojí, zchátrala takovým způsobem, že je z ní poloviční ruina, jakési kuriózní, polozapomenuté cihlové zdi, o kterých se neví, proč tu vlastně jsou. Proto není od věci si příběh této skulptury ve stručnosti připomenout.
V roce 1990 díky místnímu chalupáři a tehdejšímu velvyslanci Československa ve Francii Jaroslavu Šedivému navštívil Sobotku Claudio Parmiggiani, kterého při procházce městem nadchnul kouzelný výhled z parku na Humprecht.
O rok později - 19.října 1991 byla v městském parku za účasti představitelů města, MUDr. Ivana Kafky, Ing. Karla Ouředníka i mnoha dalších hostů slavnostně odhalena Parmiggianiho skulptura „Casa sotto la luna“ (Dům pod půlměsícem). Stavba sestávající se ze tří soustředných kruhů protnutých otvorem ve tvaru maltézského kříže byla postavena ze 7000 pálených cihel jako součást Parmiggianiho uměleckého projektu Une sculpture, jehož výsledek není nikdy možné spatřit v celku. Stavbám je společný použitý materiál, jímž je pálená cihla. První část, která představuje sever, byla postavena roku 1975 v Collebeatu u Brescie v Itálii a pojmenována Clavis – Klíč. Druhá skulptura, nazvaná Pietra – Kámen, vznikla v roce 1983 na Fisher´s Island na Nilu v Egyptě a symbolizuje jih. Třetí v pořadí byla Torre – Věž, která stojí od roku 1989 u zámku Saint-Géry u Albi na řece Tarn ve Francii a znázorňuje západ. Sobotecká skulptura Casa sotto la luna – Dům pod půlměsícem představuje východ a celé dílo uzavírá. Tečkou za celým dílem lze považovat nápis Siate Misteriosi – Buďte tajemní, který korunoval vršek stavby.
Stavba na okraji ovocného sadu s jedinečným výhledem na Humprecht lákala v průběhu 90. let mnohé návštěvníky města právě svojí tajuplností. Po pročištění parku a vytvoření okružní cesty na konci 90. let se skulptura zčásti odtajnila a začal na ní být více viditelný zhoršující se technický stav. Autor zřejmě příliš nepočítal se zdejším klimatem (zbývají stavby jsou umístěny ve Středomoří), takže vrchní část stavby je působením mrazu výrazně poničena a ani použitý materiál nebyl v prvotřídní kvalitě. Dům pod půlměsícem v roce 2015 je smutnou, rozpadající se stavbou, která ztratila své kouzlo a navíc vejít dovnitř lze jen na vlastní nebezpečí. Zastupitelstvo města proto stálo před volbou - buď stavbu nechat dožít, případně ji z bezpečnostních důvodů zbourat, anebo ji zachránit jako součást novodobé historie města.
Všech patnáct zastupitelů se rozhodlo pro druhou variantu. Ta spočívá v tom, že 4.6.byla stavba zbourána, připravují se nové betonové základy s hydroizolační vrstvou, na které se z kvalitních lícových cihel postaví kopie původní stavby. (Autor se ke svému dílu staví tak, že ho v rámci výše zmíněného projektu vytvořil a jeho další osud ho už nezajímá). Vedení města se podařilo dohodnout s výrobcem kvalitních lícovek (cca 7000 ks), který dodá materiál za dotovanou cenou a stavbu pojme jako svoji promo akci. Pokusíme se dojednat i obnovu nápisu na koruně stěny. Realizaci zajistíme místními řemeslníky za našeho každodenního dohledu. Práce bude postupovat dle možností počasí (nelze zdít za deště). Celá investice nepřesáhne 250 000 Kč a mohla by být dokončena do 22. srpna, kdy začíná Sobotecký jarmark. Město poté může znovuobnovené dílo použít na propagačních materiálech města jako zajímavý turistický cíl (v parku bude instalována informační tabule) a po následných úpravách okolí ho bude nabízet jako místo pro svatební obřady.
Závěrem je nutné dodat, že si samozřejmě uvědomujeme skutečnost, že park není vyřešen pouhou přestavbou skulptury. V rámci jeho celkové revitalizace je ale asi v pořádku, že začneme tímto počinem. Ohledně celkové plochy parku bychom chtěli otevřít diskuzi nad jeho způsobu využití z které mohou vyplynout některé podměty do plánů na úpravu tohoto veřejného prostoru. Pro začátek bychom začali zamezení venčení psů v tomto prostoru, které sebou nese nutné znečištění.

Parkování na náměstí ?
Mnoho let se občasně diskutuje nutnost opravy a kultivace náměstí. V tomto směru jsme již zahájili některé přípravné kroky směřující k podkladům pro vytvoření studie záměru s následným řádným projednáním s veřejností.
Pokud však na konkrétní veřejný prostor klademe nemalé požadavky na jeho výslednou podobu, pokládáme za normální dát šanci tomuto prostoru si na se lehce přivydělat. Takže zpoplatnění parkování na náměstí vnímáme jako oprávněný nástroj pro tvorbu alespoň části finančních prostředků na jeho celkovou přestavbu, ale i budoucí údržbu.
Cílem není zbytečně otravovat tímto systémem místní obyvatele. Předpokládáme například možnost nákupu celoročních parkovacích karet za rozumnou cenu na rok vydaných na konkrétní SPZ. Předpokládáme odladění modelu (sazby, způsob výběru, řešení neplacení, doba výběru v rámci dne i roku, … ) a jeho následné odzkoušení na prahu příští sezóny aby tak byl po vyhodnocení zkušební doby případě upraven a připraven ke spuštění před letním období 2015. Je to věc, kterou bude nutné vyřešit samozřejmě i legislativně (vyhláška připravená v koordinaci s příslušným ministerstvem a schválená následně zastupitelstvem).
Předpokládáme, že tato věc vyvolá řadu emocí. Vážíme všechna pro i proti. Berte tedy tuto věc jako možný výhled nad kterým bude ještě nutné zapracovat.

Sobotka na Facebooku
Město Sobotka startuje svůj profil na FB (https://www.facebook.com/MestoSobotka). Poděkování za jeho přípravu patří Janu Tomsovi, který svoji vytrvalostí přesvědčil dva zatvrzelé neuživatele. V současné době se na to oba díváme jako na efektivní komunikační nástroj, který má pro nás potenciál nejen jako informační kanál. Cenné jsou pro nás možnosti v podobě anketního dotazování veřejnosti a zisku zpětné vazby ke konkrétním problematikám.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta