Radnice informuje - březen 2017

02.03.2017

Rozpočet města - Investice a opravy v roce 2017 - Návrh na změnu dopravní koncepce v centru města - Možnost zpoplatnění parkování na náměstí Míru


Rozpočet města

Rozpočet města na rok 2017  byl 15.12.2016 zastupitelstvem schválen jako schodkový, ve výši příjmů 45 870 000 Kč a výdajů ve výši 60 386 000 Kč, kdy schodek ve výši 14 516 000 Kč bude kryt z úspory minulých let. K těmto děsivě vyhlížejícím číslům je třeba dodat následující. Město při tvorbě rozpočtu musí být vždy zdrženlivé na straně plánovaných příjmů a lehce přeceňovat očekávané výdaje. Mnohem podstatnějším důvodem velkého plánovaného schodku jsou ale projekty, u kterých hrají roli dotační peníze. V naprosté většině případů při tvorbě rozpočtu na další rok není ještě zcela jisté, že dotaci získáme, protože rozhodnutí o jejich přidělení chodí zpravidla v průběhu 1.pololetí toho řešeného roku. Aby město mohlo ale uzavřít smlouvu s dodavatelem stavby, musí mít v ten moment potřebný objem peněz na zaplacení objednávaných prací v rozpočtu už připravený (jinak bychom se dopouštěli „rozpočtové nekázně“). Jak postupně dochází dotace v průběhu roku, tak jsou postupně zahrnovány do rozpočtu prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření radou nebo zastupitelstvem města (kompetence jsou nastaveny především podle objemu daného opatření). Proto například v rozpočtu na rok 2016 byl plánovaný schodek ve výši 6 mil. Kč. Ve skutečnosti město hospodařilo s přebytkem 8,3 mil. Kč. Je třeba říci, že město je finančně zdravé. V současné době jsou doplaceny veškeré předchozí úvěry.


Investice a opravy v roce 2017

V článku Radnice informuje - leden 2017 jsme blíže informovali o třech stěžejních investičních akcích letošního roku, kterými jsou rekonstrukce sportovního areálu, rekonstrukce čp.5 na náměstí (býv. radnice/Bistro) a oprava chodníku v ulici Na Celné. Mezi další investice v tomto roce můžeme zahrnout 2. etapu výměny oken v budově spořitelny (okna v 1. patře), dílčí opravy místních komunikací ve městě i v jednotlivých místních částech, opravu spojovací cesty Pod Uličkou mezi Zahradní ul. - Šafranicí - Malým náměstím, statické zajištění myslivny pod Humprechtem (čp. 361), která je ve špatném technickém stavu nebo delší dobu odkládané úpravy povrchů kolem Domu s pečovatelskou službou v Krátké ulici. Mimo to se bude připravovat projektová dokumentace na vodovod do Kdanic a Lavic a bude proveden hydrogeologický průzkum Zajakur, který bude určující pro vyřešení způsobu zásobování vodou této místní části. Projektová dokumentace se chystá i na kompletní rekonstrukci Tyršovy ulice vč. chodníků, osvětlení, zeleně a parkování a v průběhu roku bude hotová i dokumentace pro další etapu kanalizace, která povede z Boleslavské ul. (tzv. Na sále) přes západní stranu náměstí (podél potravin U Baudysů) na roh Turnovské. Obě tyto akce by realizací spadaly do roku 2018. Je potřeba si uvědomit, že jsme VOS a.s. Jičín potrápili v roce 2016 v rámci Sobotky dostatečně – původně plánovaná výměna vodovodu a kanalizace v ulici Na Celné se postupným vyjednáváním rozrostla do ulice Turnovská, pak i Jeřábkova a nakonec bude v březnu tohoto roku provedeno prodloužení až za křižovatku u bývalé veterinární ordinace. Tímto krokem se podaří vymanit se hrubými pracemi z komunikací ve vlastnictví kraje. To je pro další postup velmi výhodné s ohledem na komplikace (i poplatky), které sebou umísťování sítí do krajských pozemků a komunikací nese.


Návrh na změnu dopravní koncepce v centru města

Na úvod považujeme za důležité vysvětlit, jak to je s vlastnictvím jednotlivých komunikací ve městě. Většina komunikací (tzv. místních) ve městě je ve vlastnictví města, tj. město je opravuje a udržuje. Ve vlastnictví města je i plocha náměstí, kam ovšem vedou tři ulice, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje pod Správou silnic Královéhradeckého kraje - Jedná se o Boleslavskou, Turnovskou a Jičínskou ulici. (Po prvních dvou jmenovaných vede i silnice 2.třídy II/281). Mimo to jsou krajské ještě ulice Špálova, Na Celné a Na Benešově. Tj. jejich údržbu a opravy má na starosti Královéhradecký kraj. Stávající stav všech tří krajských vozovek v bezprostřední blízkosti náměstí je opravdu špatný. V Turnovské ulici, (kde byla na konci roku dokončena výstavba kanalizace a kde lednové mrazy znemožnily dokončit provizorní zasfaltování výkopu) dojde k plošné opravě v jarních měsících, v Boleslavské a Jičínské ulici budou rovněž na jaře v rámci běžné údržby krajské komunikace opraveny výtluky. Je ale více než jasné, že všechny tři zmíněné klíčové komunikace nutně potřebují celkovou rekonstrukci s novým podkladem, novou asfaltovou vozovkou a novými chodníky. Než ovšem město začne o rekonstrukcích vozovek jednat s krajem, mělo by být jasno, jak bude fungovat doprava a pohyb chodců na náměstí a v okolních ulicích, protože změny sebou logicky ponesou i změnu v celkovém dispozičním uspořádání ulic. Jde například o pozice obrubníku mezi krajskou vozovkou a městskými chodníky.
V Boleslavské ul. (tzv. Na sále) je to celkem jasné, zde dojde k celkové opravě vozovky a chodníku až po zmíněné výstavbě kanalizace, se kterou počítáme v roce 2018, kdy vznikne i nové parkoviště pod divadlem. Ale např. v Turnovské ul. je šířkově nevyhovující chodník, který bychom rádi rozšířili a navázali na chystaný nový chodník v ul. Na Celné. Bohužel ale min. šířka silnice 2. třídy, která vede Turnovskou, musí být 5,5 m (realita je v nejužším místě dokonce 4,9 m), tudíž rozšíření našeho chodníku v neprospěch krajské komunikace není možné. Jiné by to ovšem bylo, pokud by se z Turnovské ulice stala jednosměrná komunikace . Podobná situace je i v Jičínské ul. před drogerií p. Vaňkové a obchodem p. Jenčka. Navíc doprava v obou ulicích houstne, náměstí je bohužel užíváno jako jedno velké parkoviště, a proto jsme začali uvažovat nad tím, že ještě před opravou náměstí by měla být zvážena a prodiskutována možná změna dopravy v centru města. Náš návrh spočívá ve vytvoření systému jednosměrných ulic Turnovská a Jičínská, tak jak je zobrazeno na schématu.
Jičínskou by se z náměstí vyjíždělo, Turnovskou vjíždělo, Boleslavská by zůstala obousměrná. Samozřejmě by to znamenalo nárůst dopravy v Předměstské ulici (i z tohoto důvodu stále není vyřešena definitivní podoba parkování před poštou, kde parkoviště citelně chybí), úpravu křižovatek před poštou a u býv. veteriny, úpravu dopravního značení, atd., ale na druhou stranu by v Turnovské i Jičínské vznikly dostatečně široké chodníky a případně i prostor pro parkování. Systém jednosměrek zejména v historických městech není neobvyklý, ale rozhodnutí, zda tato změna dopravy má smysl, musí proběhnout v rovině Město Sobotka - Správa silnic Královéhradeckého kraje - Dopravní policie ČR - Odbor dopravy MěÚ Jičín a výsledkem by měla být studie proveditelnosti a jasné rozhodnutí všech zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že je to záležitost, které má velice úzkou vazbu na to, jak by v budoucnu mělo vypadat náměstí Míru, počítáme s tím, že by v průběhu letošního roku proběhla veřejná debata na téma podoba náměstí, parkování, doprava ve městě, stav komunikací a chodníků.
Z uvedených témat je nejaktuálnější záměr vytvoření systému placeného parkování na náměstí Míru.


Možnost zpoplatnění parkování na náměstí Míru

Městu nejde o zrušení parkování na náměstí, to je naprostý nesmysl – jen o jeho omezení. Pokud místo 95 aut (plný stav v době letní špičky) bude na náměstí stát aut 60 , bude se jednat o uspokojivý stav.
Podíváte-li se na Sobotku prostřednictvím satelitního snímku je těžké, ne-li nemožné najít pozemek pro zřízení nového parkoviště. Tedy pozemek , který by byl vhodný z pohledu územního plánu města, byl by vlastnicky dosažitelný, vyhovoval by Krajské hygienické stanici (dotčený orgán během územního stavebního řízení u nově zřizovaných parkovacích ploch – především z pohledu hluku), vyhovoval by odboru památkové péče, vyhovoval by vlastníkům sousedních pozemků (i ti jsou účastnící územního a stavebního řízení) a současně by byl rozumně vzdálený od cílových míst (náměstí, školy, zdravotní středisko).
Smiřme se tedy s tím, že bude nutné pracovat hlavně s tím, co máme a více to využívat: je to Malé náměstí, dále prostor pod divadlem v Boleslavské ul. – momentálně štěrková plocha, do které je nejdříve nutné dostat kanalizaci pro domy na jižní hraně náměstí a pak ji obratem kompletně přepracovat na kultivované parkoviště. Kapacita bude cca 15 aut, nicméně odstavit auto se tam dá už nyní. A nakonec je to parkoviště před městským úřadem – naprostou většinu roku tam stojí 3 – 5 aut a kapacita je 14 míst. V budoucnu ještě připočítejme parkoviště před poštou (cca 14 míst).
Pokud se někdo ptá, kde mají parkovat zaměstnanci nebo provozovatelé, kteří pracují na náměstí, tak odpověď je jednoduchá - rozhodně NE na náměstí. Tato místa si přece vyšetří pro své zákazníky (něco jiného je, když potřebují něco vyložit a naložit).
Pokud potřebuje někdo sesednout z pěti aut do jednoho na cestu do Mladé Boleslavi, ať odloží ta zbylá 4 auta klidně u vlakového nádraží, nebo ve Spyšovské ulici na ploše u prodejny potravin. Tam je koneckonců možné zastavit, když rodiče vykládají děti do škol (těch 50 m ke školám je přece snesitelná vzdálenost). Stejně tak nechceme na náměstí zaparkovaná auta návštěvníků, kteří ráno přijedou, z nosičů sundají kola, odjedou na nich a vrátí se až večer. Tomuto účelu může posloužit parkoviště u hřbitova. Jakási záchytná kapacita může v budoucnu (nikoli ale v nejbližších letech) vzniknout na tzv. Čalovické spojce podél sportovního areálu. Aktuální představa je taková, že by se mělo jednat o místní komunikaci s možností podélného parkování (samozřejmě to bude plocha, kde s ohledem na vzdálenosti odstavíte auto, až když nebude jiná možnost).
Celý systém výběru parkovného aktuálně hledáme a v tomto směru je ještě hodně podrobné práce, takže se úplně neupínejte k detailům, které proběhly tiskem. Šlo spíše o to, vyvolat diskuzi nad danou věcí. Aktuálně se hledáme cestu, jak rozlišovat a jestli vůbec mezi místními (kdo je vlastně místní) a návštěvníky. Docela dobré řešení by bylo nerozlišovat a spíše stanovit rozumnou dobu, po kterou bude parkování zdarma (např. papírové parkovací hodiny za oknem). Samozřejmě zkoumáme logicky i možnost nějaké minimální represe na ty, co by chtěli systém zcela ignorovat, aby tak sytém placeného parkování nebyl ve výsledku jen pro smích.
Závěrem chceme zopakovat, že jakýkoli systém zpoplatnění parkování je především nástroj, jak nasměrovat část aut pryč z náměstí. Vybrané peníze nejsou cílem, ale nástrojem. Přece nikdo nevěříme tomu, že všechna auta, která na náměstí stojí, tam opravdu musí stát. Zapomeňme na chvíli na vlastní lenost. Důchodci, lidé, kteří mají jakýkoli zdravotní problém, ať tam klidně parkují a určitě si stihnout vyřídit potřebné věci za dobu, co bude parkování zdarma (30 min, 1 hodina ?). Ostatní nechť se sami sebe zeptají, jestli tam opravdu jednotky desítek metrů nedojdou. Třeba ne, pak ale ať si k dvouhodinovému posezení u kávy připočtou drobný poplatek za parkování. Vzpomeňme na trefná slova Arch. Vladimíra Sitty, který vedl skupinu mladých architektů při práci nad koncepcí náměstí v roce 2015/16. Tento člověk s třicetiletou zahraniční praxi se naprosto upřímně podivoval nad tím, s jakou samozřejmostí si v Čechách myslíme, že veřejný prostor patří místo nám našim autům.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta