Dokončení hlavních investičních akcí letošního roku

04.12.2014

Na následujících řádcích naleznete seznam investic města dokončených v průběhu podzimu letošního roku. 

   Tou největší bylo snížení energetické náročnosti mateřské školy v Sobotce. Tato investice zahrnovala demontáž původních výplní otvorů, opravy obvodových stěn, osazení nových oken, dveří a parapetů, vnější zateplení stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, zateplení stropních konstrukcí a mezistřešních prostor. Při realizaci uvedených úprav byly rovněž prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, provedení nového bleskosvodu, zhotovení a montáž nového oplechování a střešního příslušenství, úpravy zámečnických prvků, montáž nových dešťových svodů, obkladačské a malířské práce apod.) Realizátor - firma EMH stavební CZ s.r.o. odevzdala stavbu na konci října a 14.11.2014 byla opravená školka zkolaudována. Celková cena díla včetně víceprací, technického dozoru investora, BOZP, aktualizace projektové dokumentace a administrace projektu byla 10 200 372 Kč vč. DPH. Dotace získaná z Fondu soudržnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 4 713 616 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 277 271 Kč. Město tedy získalo dotaci v celkové výši 4 990 887 Kč. 

   Další akcí dokončenou na podzim byla oprava chodníků v Jičínské ulici. Jednalo se o cca 280 m dlouhý úsek ohraničený objektem lékárny a vstupem do mateřské školy. V úseku od lékárny ke spořitelně je povrch chodníků ze žulové mozaiky a před zdravotním střediskem došlo k rozšíření chodníku, který je ze zámkové dlažby. Mimo to byl před MŠ chodník rozšířen o cca 5 m a došlo tak ke zůžení frekventovaného přechodu pro chodce mezi ZŠ a MŠ na pouhých 6 m. Tento přechod a přechod u spořitelny byly nově vyznačeny a s obou stran nasvíceny novým veřejným osvětlením. Dalších sedm nových stožárů veřejného osvětlení bylo vyměněno i po celé délce rekonstruovaného chodníku. Realizátor - firma Chládek a Tintěra Pardubice a.s. odevzdala stavbu v půlce října a 23.10. 2014 byly opravené chodníky zkolaudovány. Celková cena díla včetně víceprací, technického dozoru investora, administrace projektu a vytvoření projektové dokumentace byla 4 171 710 Kč vč. DPH. Dotace z Státního fondu dopravní infrastruktury činila 2 596 000 Kč.

Důvod, proč byl chodník postaven v délce cca 20 m i v Šolcově ulici, v místě, kde není přiliš využíván, je pouze jeden - získání zmíněné dotace bylo podmíněno rekonstrukcí jednolitého, nepřerušovaného úseku chodníku z bodu A do bodu B. Pokud tedy město chtělo získat dotaci na opravu chodníku v úseku lékárna - spořitelna a zároveň zlepšit bezpečnost chodců mezi MŠ a ZŠ a opravit chodník před zdravotním střediskem, nic jiného nezbývalo. Rovněž zdánlivě nesmyslné umístění dopravních značek téměř doprostřed chodníku není svévole investora, ale podřízení se normě, která nařizuje umístit dopravní značku tak, aby byl její okraj 50 cm od hrany vozovky. Tam, kde to bylo možné se situace vyřešila výložníky na domy.

V této souvislosti je potřeba zmínit i záměr města zrekonstruovat i protilehlý chodník v Jičínské ulici, tj. před drogerií p. Vaňkové, obchodem p. Jenčka a obchodem p. Janů. Tento chodník však nesplňuje předepsanou šířku a kvůli dopravě v Jičínské ulici ho nelze rozšířit, nebude možné na jeho rekonstrukci získat dotaci a oprava tak bude realizována pouze z finančních prostředků města. Zároveň s tím se počítá i s úpravou zelené parcely na křižovatce Jičínské a Předměstské a vytvořením nových parkovacích míst před poštou.

V říjnu a listopadu byla realizována další etapa opravy a záchrany rohového domu čp. 6 na náměstí, kterou byla výměna oken. Protože dům je od roku 2009 kulturní památkou, může být jeho oprava zahrnuta mezi akce podporované ministerstvem kultury ČR. V rámci programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón byla na tomto domě v letech 2012 a 2013 vyměněna střešní krytina, včetně části krovů a v letošním roce byla tedy vyměněna okna. Investice zahrnovala demontáž starých oken, dodávku nových dřevěných replik špaletových oken s repasovaným kováním , nových dřevěných oken s dvojsklem, montáž a jednoduché zednické začištění. Výběrové řízení na dodavatele oken vyhrála firma Okna Langer z Ústí nad Orlicí s celkovou cenou za dílo 1.149.006 Kč vč. DPH. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši 400 000 Kč.
 
Poslední investiční akcí tohoto roku je dokončení opravy ochozu na zámku Humprecht. Po dvou předchozích etapách bylo letos vyměněno posledních 24 polí zábradlí, vč. výměny pochozí lávky a ochraného nátěru. Zakázku realizovala osvědčená firma REOPA s.r.o. Liberec v celkové výši 607 731 Kč vč. DPH. Královéhradecká kraj tuto akci podpřil dotací ve výši 150.000 Kč.


Informace o dotacích poskytnutých městu Sobotka z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2014

Dotace z dotačního programu Obnova památkového fondu na územíí Královéhradeckého kraje ve výši 150 000 Kč (na opravu ochozu zámku Humprecht)

Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany II ve výši 120 000 Kč

Dotace na festival Šrámkova Sobotka ve výši 60 000 Kč

Mimo zmíněné dotace obdrželo město od Královéhradeckého kraje finanční dar ve výši 80 000 Kč, který byl podmíněn využitím této částky na opravu komunikací v místních částech města. V průběhu roku byly asfaltovým nástřikem opraveny místní komunikace ve Stéblovicích a Zajakurech.
 

Jan Janatka, místostarosta